B&W besluitenlijst 2012 04 24

Voorontwerp-bestemmingsplan Deelshurkse Akkers

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Deelshurkse Akkers' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • een inloopavond organiseren;
 • in te stemmen met huis-aan-huis brief en brief aan de gemeenteraad;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen de omgevingsvergunning voor het perceel Dijkstraat 134

 • Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren;
 • het verzoek om vergoeding van proceskosten afwijzen;
 • een kopie van de beslissing, het verslag van de hoorzitting en van het advies van de Bezwaarschriftencommissie ter inzage leggen in de raadleeskamer.

Akkoord.

 

Voorontwerp-bestemmingsplan Gertrudisdal-Norbertusdreef

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Gertrudisdal-Norbertusdreef' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • instemmen met brief voor omwonenden en gemeenteraad;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 17-04-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 17-04-2012.
Akkoord.

 

Nota Kaders 2013-2016
Akkoord te gaan met raadsvoorstel; doorgeleiden naar de raad van 7-6-2012.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening

 • Op basis van haar offerte van 20 maart 2012, Tog Nederland Zuid te Sint-Oedenrode inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaren van het pand aan de Zeelbergseweg 14 te Valkenswaard;
 • de kosten van dit advies in rekening brengen.

Akkoord. Verzoek om in samenwerking met inkoop te onderzoeken of efficiency gehaald kan worden door aanbesteding externe adviseur (raam overeenkomst).

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening
Op basis van haar offerte van 20 februari 2012, Exsin te Zwolle inschakelen voor het uitbrengen van een advies over het verzoek om een schadevergoeding van de eigenaren van de panden aan de Stokerwei 1, Stokerwei 3 en Kantwerkerwei 35 te Dommelen.
Akkoord.

 

Verzoek tot medewerking oprichten bijbehorend bouwwerk Dorpsstraat 85 te Schaft

 • In principe medewerking verlenen aan het oprichten van een berging aan de Dorpsstraat 85 te Schaft;
 • aanvrager op de hoogte stellen van standpunt en uitnodigen een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen.

Akkoord.

 

Verkoop grond Centiemhof
Instemmen met de verkoop van ± 790 m² grond grenzend aan het Centiemhof 24.
Akkoord.

 

Nota reserves en voorzieningen 2012-2015
De raad - met tussenkomst van de griffier - voorstellen, de nota reserves en voorzieningen 2012-2015 vast te stellen.
Akkoord.

 

Voortgang Nieuwbouw Brandweerkazerne Valkenswaard
Instemmen met:

 1. de op basis van de weegcriteria geselecteerde architect;
 2. het doorgeleiden van raadsvoorstel, via de raadsgriffier, naar de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Kunstgrasveld voetbalvereniging rkvv Dommelen
De raad voorstellen:
op basis van deze businesscase in te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van maximaal € 320.000, - voor de realisatie van een kunstgrasveld op het hoofdveld van rkvv Dommelen voor de uitvoering in 2012.
Akkoord.

 

Personele bezetting ZWO in 2012

 • Akkoord gaan met hernieuwing WOP Dommelen;
 • akkoord gaan met inhuur extra beleidsmedewerker/ondersteuning tot 01-01-2013 voor ZWO.

Akkoord.