B&W besluitenlijst 2012 04 17

Voorlopige vaststelling herziening Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012
Voorlopig vaststellen van de herziene Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2012 en voor advies voorleggen aan het op Overeenstemming Gericht Overleg met de schoolbesturen.
Akkoord.

 

Ontwerpbegroting 2013 GGD Brabant-Zuidoost.
Instemmen met de concept-programmabegroting 2013 en doorgeleiden naar de raad zodat de zienswijze kenbaar gemaakt kan worden.
Akkoord.

 

BOA-convenant
Instemmen met het Boa-convenant en dit laten ondertekenen door de burgemeester.
Akkoord.

 

Gemeentelijk verslag kinderopvang 2011
Instemmen met het gemeentelijk verslag kinderopvang 2011 en het verslag ondertekend door de burgemeester en secretaris toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.
Akkoord.

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het afwijken van bestemmingsregels voor de percelen Leenderweg 180, 182 en 184 (Brabantiacomplex), doss.nr. OV 2012.046

 • De ingebrachte zienswijzen te weerleggen en de indieners op de hoogte stellen;
 • af te wijken van de voorschriften van het bestemmingsplan op grond van art. 2.12, eerste lid, onder a, onder 1° van de Wabo;
 • omgevingsvergunning te verlenen.

Akkoord.

 

Verzoek wijzigen bestemmingsplan voor het perceel Zeelberg 47
Bij de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied de afweging maken of de nadere aanduiding ivh-e op het perceel Zeelberg 47 zal worden gelegd.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 10-04-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 10-04-2012.
Akkoord.

 

Vaststelling Jaarstukken 2011
De raad voorstellen de jaarbescheiden 2011, bestaande uit het Jaarverslag (programmarealisatie) en de Jaarrekening (financiële verantwoording), vast te stellen.
De jaarbescheiden worden in twee termijnen behandeld. Namelijk: 10 mei (technische behandeling) en 24 mei (Vaststelling).
Gelet op de provinciale richtlijn (aanleveren vóór 15 juli 2012) is het gewenst dat op 25 mei 2012 de jaarbescheiden, concept raadsvoorstel/-besluit en bevestigingsbrief (richting accountant) definitief worden vastgesteld.
Akkoord.

 

Gezamenlijke aanbesteding burgerzakenmodules

 1. Niet over te gaan tot de gezamenlijke aanbesteding zoals de vereniging van Nederlandse Gemeenten voorstelt;
 2. starten met de A2-samenwerking met betrekking tot de invoering van modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Personen (in samenwerking met SSC-ICT).

Akkoord.

 

Overeenkomst onderhoud beeldende kunst
Aangaan van een nieuwe, vierjarige overeenkomst met de firma Klooster en Beeld te Bergeijk voor het onderhoud van de beeldende kunst in de openbare ruimte.
Akkoord.

 

Verzoek tot aanpassingen verkaveling Lage Heide wonen
In te stemmen met de brief aan Project Zuid met betrekking tot verkaveling Lage Heide wonen.
Akkoord.

 

Actualisatie monumenten- en subsidiebeleid
De raad voor te stellen:

 • kennis te nemen van de "Beleidvisie gebouwd erfgoed Valkenswaard 2012 - 2020, een groeimodel";
 • op basis van deze beleidsvisie de hierin uitgewerkte module 1 vast te stellen als ambitieniveau voor het monumentenbeleid van 2012-2013;
 • module 2 als ambitieniveau voor het monumentenbeleid en de daarvoor benodigde financiële middelen mee te nemen in de integrale afweging bij de behandeling van de Nota Kaders 2013-2016.

Akkoord

 

Uitvoeringsprogramma project Brede Impuls Combinatiefuncties
In te stemmen met de volgende voorstellen:

 • kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma 'Brede Impuls Combinatiefuncties' en over te gaan tot uitvoering van de werkwijze en organisatiestructuur met ingang van 2012;
 • de combinatiefunctionarissen breed in te zetten over de aandachtsgebieden onderwijs, cultuur, sport, welzijn en groen (NME) met ingang van 2012.

Akkoord.

 

Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2012
Vaststellen van de Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2012.
Akkoord.

 

Budget t.b.v. overdracht woonwagenlocaties
Instemmen met:

 • het beschikbaar stellen van een bedrag ten behoeve van de inhuur van externe expertise voor het overdrachtsproces van de woonwagenlocaties;
 • instemmen met de brief vanuit het college aan de raad.

Akkoord.

 

Beleidsregel beeldschermen EK 2012
Vaststellen van de beleidsregel Beeldschermen tijdens de Oranjethuissituatie EK Voetbal 2012.
Akkoord.