B&W besluitenlijst 2012 04 10

Bezwaarschrift van de betrokkene, gericht tegen afwijzing verzoek om handhaving met betrekking tot De Hutakker 1/1a en 2
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren.
Akkoord.

 

Krediet realisatie nieuwbouw kleedkamers AVV - sportpark Den Dries en intrekken jaarlijkse vergoeding
In te stemmen met:

 1. Het beschikbare krediet ad € 120.000, - voor de realisatie van twee kleedkamers voor atletiekvereniging AVV beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2012;
 2. het intrekken van de jaarlijkse subsidiebijdrage aan AVV met ingang van 1 januari 2013 voor de meerkosten van AVV voor de huur van de huidige kleedkamers, de energiekosten en gebruik trainingsmaterialen;
 3. de vergoeding voor 2012 met 50% te verminderen vanwege de geplande oplevering van de nieuwbouw kleedkamers per 1 juli 2012.

Akkoord.

 

Kasgeldlening 29 maart - 2 mei 2012
Kennis te nemen van de verlening met de Nederlandse Waterschaps Bank gesloten kasgeldlening voor een periode van een maand (29 maart - 2 mei 2012).
Akkoord.

 

Uitbreiding agrarisch bouwblok Maastrichterweg 144

 1. Instemmen met een bij de provincie ingediend bezwaarschrift tegen weigering uitbreiding agrarisch bouwblok t..b.v. Maastrichterweg 144;
 2. M.H.H. van Gessel als vertegenwoordiger van het college machtigen t.b.v. de hoorzitting provinciale bezwarencommissie d.d. 19 april 2012.

Akkoord.

 

Instemmen brief koppeling Nieuwe Waalreseweg 189-195 aan fase 1 Dommelkwartier
Instemmen met de brief aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Einde bestuursovereenkomst SWI

 1. Kennis nemen van de brief van Waalre d.d. 26 03 2012;
 2. instemmen met aanpak van bestuurlijk overleg A2;
 3. kennis nemen van het advies van AKD;
 4. brief per omgaande versturen naar Waalre.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 03-04-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 03-04-2012.
Akkoord.

 

Verblijfsfunctie pand Jong Nederland
Af te wijken van de bestemmingsplanregels middels Wabo artikel 2.12. eerste lid, onder a, onder 2, oftewel een zogenaamd kruimelgeval, zodat Jong Nederland het pand mag verhuren voor overnachtingen aan (jeugd)verenigingen en stichtingen.
Met inachtneming van de adviezen brandweer akkoord.

 

Opheffing inkomensgrens CVV Medisch

 • In te stemmen met de opheffing van de inkomensgrens voor CVV Medisch (Wmo-voorziening);
 • in te stemmen met behoud van inkomensgrens voor CVV 70+ (Welzijnsactiviteit).

Akkoord.

 

Subsidie Stichting De Boodschappenmand
Stichting De Boodschappenmand voor 2012 € 12.500,- incidentele subsidie verlenen.
Akkoord.

 

Verjaring
Instemmen met:

 • verjaring van vier perceelsgedeelten grond, gezamenlijk groot circa 180 m2, grenzend aan de panden Heistraat 9, 11, 13 en 15;
 • meewerken aan de notariële akten van verjaring.

Akkoord.

 

Subsidie 2012 Jongerenraad Valkenswaard
Aan de Jongerenraad Valkenswaard voor 2012 een subsidie van € 3.500,00 voor de uitvoering van hun activiteiten zoals genoemd in de aanvraag.
Akkoord.

 

Parkeren gemeentepersoneel
Medewerkers woonachtig buiten Valkenswaard voor rekening van de werkgever voor werkdagen een parkeervergunning ter beschikking stellen t.b.v. de parkeerlocatie ‘Kloosterplein’.
Akkoord.