B&W besluitenlijst 2012 04 03

Besluitenlijsten b&w-vergadering 27-032012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 27-03-2012.
Akkoord.

 

Gebruik infopanelen Markt
In te stemmen met de werkwijze en richtlijnen infopanelen op de Markt.
College besluit om, als pilot van 1 jaar, het bord te gebruiken voor publicatie van de evenementen-kalender en overheidscampagnes.

 

Bouwkavel Kromstraat 37

 1. Niet af te wijken van de standaard beleidslijn om bij de actualisatie van de bestemmingsplannen uit te gaan van de bestaande feitelijke situatie, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk niet gewenst zijn;
 2. deze beleidslijn ook toe te passen voor het perceel aan de Kromstraat 37;
 3. de inspreker vooruitlopend op het ontwerpbestemmingsplan Mozaïek hierover informeren;
 4. de raad informeren over de consequenties van de gekozen beleidslijn.

Akkoord. Wethouder Wijnen neemt een minderheidsstandpunt in.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Centrum

 1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 2. het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 3. een inloopavond organiseren;
 4. in te stemmen met huis-aan-huis brief en brief aan de gemeenteraad;
 5. het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Herstructureringsplan WsW

 1. Aaanvraag voor de herstructureringsfaciliteit Wsw vaststellen;
 2. instemmen met het ondertekenen van de verklaring zodat de gemeente Eindhoven de herstructureringsfaciliteit namens de GRWRE kan aanvragen;
 3. de raad informeren.

Akkoord.

 

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Over te gaan o.g.v. artikel 1:3 tot 4:84 van de AwB tot aanleg van een Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Akkoord.

 

Project Handhavingsdossiers Deel II Overig strijdig gebruik en bouwactiviteiten
Instemmen met advies (voornemen handhaven, sluiting dossier of voornemen persoonsgebonden beschikking) per locatie.
Akkoord.

 

PR/marketing Lage Heide wonen
In te stemmen met de in de werkwijze en Project Zuid vof hiervan in kennis stellen.
Akkoord.

 

Fasering, "vergeten doelgroep" en Maatschappelijk gebonden eigendom bij Lage Heide wonen
Instemmen met fasering voor wat betreft fase 1 waarbij de gebieden 1 en C in 2012 worden uitgegeven, aangevuld met gebied A zodra de gemeente Valkenswaard hierover kan beschikken.
Akkoord

 

Contract WEB 2012 volwasseneneducatie

 1. Instemmen met de tekst van het contract en de bijlagen;
 2. overgaan tot ondertekening van dit contract.

Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 29-03-2012 Nota accommodatiebeleid input bezuinigingsdiscussie
Zonder advies.

 • Maatschappelijk betrokken organisaties opnieuw gedurende 4 weken (of zo mogelijk gedurende meer dan 4 weken) in de gelegenheid te stellen om een reactie te geven op het rapport "Valkenswaard heeft Vastgoed voor elkaar";
 • deze extra reactiegelegenheid te communiceren door een schrijven aan maatschappelijk betrokken organisaties en of middels publicatie op de gemeentelijke informatiepagina.

College neemt de motie niet over daar het college van mening is dat bij de nadere uitwerking van de voorstellen verenigingen nog voldoende ruimte krijgen hun opvattingen te geven.

 

Motie 2 raadsvergadering 29-03-2012 Buurtmoestuinen
Zonder advies.
Verzoekt het college te onderzoeken hoe buurtmoestuinen in Valkenswaard ontwikkeld kunnen worden en hierover binnen zes maanden met een voorstel aan de raad te komen.
College neemt de motie in die zin over dat het dit idee betrekt bij wijkgericht werken en de wijkontwikkelingsplannen uitgaande van particuliere initiatieven.

 

Motie 3 raadsvergadering 29-03-2012 Evaluatie economisch beleid
Zonder advies.
In haar actieprogramma voortvloeiend uit het beleidskader economische zaken op te nemen dat er regelmatig echter minimaal een keer per jaar in de stuurgroep het ingezette economische beleid te evalueren en de raad daarover jaarlijks te informeren.
College neemt motie over.