B&W besluitenlijst 2012 03 27

Bezwaarschrift, gericht tegen de bouwvergunning voor een luchtkanaal en luchtwasser perceel Zeelberg 47

 • Het bezwaarschrift overeenkomst het advies van de Bezwarencommissie gegrond verklaren;
 • de bouwvergunning voor de luchtwasser en luchtkanaal herroepen;
 • het verzoek om proceskostenvergoeding toe te wijzen;
 • procedure voor verlening binnenplanse ontheffing starten.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22
Voorgesteld wordt om:

 • in te stemmen met voorontwerpbestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22';
 • het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan de diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage te leggen;
 • een informatieavond organiseren en in gesprek gaan met SV Valkenswaard;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen;
 • in te stemmen met brief voor omwonenden, SV Valkenswaard en gemeenteraad.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 20-03-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 20-03-2012.
Akkoord.

 

CMD - Verordening 2012 - 2013
De raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, de "Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen" voor het cursusjaar 2012 - 2012, ter vaststelling aan te bieden.
Akkoord.

 

Protocol representatie collegeleden
Voorgesteld wordt kennis te nemen van de beantwoording van de vragen en kennis te nemen van het protocol.
Akkoord.

 

Milieuvriendelijk en duurzaam vervoeren

 • Te starten met een pilot van 3 jaar van milieuvriendelijk en duurzaam vervoer;
 • de medewerkers van de gemeente Valkenswaard (en in A2-verband gedetacheerde medewerkers) te stimuleren gebruik te maken van de nieuwe wijze van milieuvriendelijk en duurzaam vervoer voor dienstreizen en gelijktijdig het gebruik van de eigen auto te ontmoedigen door een aanpassing van de vergoeding per kilometer;
 • ZZP'ers en tijdelijke krachten die via een bureau worden ingehuurd kunnen geen gebruik maken van de door de gemeente ter beschikking gestelde vervoersmiddelen (met uitzondering van de dienstfietsen);
 • het inkooptraject te starten om: 3 poolauto's te gaan leasen, 1 elektrische fiets aan te schaffen en 5 NS businesscards aan te schaffen;
 • de gewijzigde regeling vergoeding dienstreizen vast te stellen, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad.

Akkoord, het college besluit om ook het alternatief greenwheels mee te nemen. Het college wenst evaluatie na 1 jaar voorgelegd te krijgen.

 

Ontwerp ontwikkeling Leenderweg 72-74
Instemmen met:

 • het inspraakverslag naar aanleiding van het voorontwerpbestemmingsplan 'Leenderweg 72-74';
 • het ontwerpbestemmingsplan 'Leenderweg 72-74';
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de procedure voor de aanvraag hogere grenswaarde geluid te starten en de stukken ter inzage te leggen;
 • insprekers en de gemeenteraad hierover informeren.

Het college gaat in meerderheid akkoord. Wethouder Wijnen is tegen; hij wenst aanvullende groenvoorwaarden.

 

Verkoop Eksterlaan 10
De geheimhouding op te heffen per datum akte van levering, i.e. 1 februari 2012.
Akkoord.

 

Nieuw openbaar gebied Geenhovensedreef 20-22
Het groene park in de ontwikkeling Geenhovensedreef over te nemen voor een bedrag van 1 euro VON.
Niet akkoord.

 

Raadsvoorstel Vaststelling Gebiedsakkoord Grenscorridor N69
Instemmen met het verzoek om het raadsvoorstel over het gebiedsakkoord Grenscorridor N69 d.d. 14 maart 2012 ter besluitvorming door te leiden naar de Raad.
Akkoord.