B&W besluitenlijst 2012 03 20

Mandatering verlening subsidie
De bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van subsidie ten behoeve van de sportuitoefening mandateren aan de teammanager. Het ondermandaat verlenen aan de medewerker sportbeleid. Het mandaat geldt slechts ten aanzien van het beslissen op aanvragen om subsidie die een bedrag van € 2.500,- niet te boven gaan.
Akkoord.

 

Toekennen van subsidie Bibliotheek De Kempen en instemmen met prestatieafspraken 2012

 1. Toekennen van de subsidie van € 651.225,00 conform de begroting 2012 aan Bibliotheek De Kempen;
 2. instemmen met de prestatieafspraken 2012, gemaakt met Bibliotheek De Kempen (vestiging Valkenswaard).

Akkoord.

 

Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2012
Vaststellen van de Uitvoeringsnota Seniorenbeleid 2012.
Akkoord.

 

Mandatering bevoegdheid besluit openbare verkoop van in beslag genomen roerende en/of onroerende zaken

 1. De bevoegdheid tot het nemen van het besluit om over te gaan tot de openbare verkoop van in beslag genomen roerende en/of onroerende zaken te mandateren aan de teammanager FBB;
 2. in de specifieke mandateringsvoorwaarde opnemen dat vooraf wordt teruggekoppeld met de portefeuillehouder.

Akkoord.

 

Vragen ex. Art. 41 RvO, markt

 1. Instemmen met brief aan CDA-fractie naar aanleiding van vragen ex art. 41 RvO betreffende de inrichting van de markt;
 2. brief via tussenkomst van de raadsgriffier verzenden aan de CDA-fractie en in afschrift aan alle andere fracties.

Akkoord.

 

Instemmen exploitatie- en planschadeovereenkomst Venbergseweg 34

 1. Instemmen om de landschappelijke inpassingsplankosten te boeken op de post bouwgrondexploitatie Lage Heide bedrijven;
 2. instemmen met exploitatie- en planschadeovereenkomst voor de realisatie van één bedrijfswoning en de omzetting van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming aan de Venbergeweg 34.

Akkoord.

 

Principeverzoek Nieuwe Waalreseweg 199

 1. In principe in te stemmen met de ontwikkeling ten behoeve van het uitbreiden van het tuincentrum aan de Nieuwe Waalreseweg 199;
 2. aanvrager hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 6-3-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 6-3-2012.
Akkoord.

 

Instellingsbesluit Commissie naamgeving
Vaststellen instellingsbesluit Commissie naamgeving, waarin de volgende personen zitting hebben:

 • voorzitter (burgemeester)
 • twee externe leden benoemen uit de Heemkundekring Valkenswaard
 • twee ambtelijke leden, zijnde de teammanager van het vakgebied Ruimtelijke Ordening en de teammanager van het vakgebied archief, dan wel een door hen aangewezen persoon uit het betreffende vakgebied
 • secretaris en plaatsvervangend secretaris, niet zijnde lid, ten behoeve van de administratieve ondersteuning.

Akkoord.

 

De gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten

 1. Kennis nemen van raadsbehandeling in de 3 gemeenten over goedkeuring GR;
 2. de toevoegingen en aanpassingen in gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten vaststellen;
 3. de gemeenschappelijke regeling op 1 april 2012 in werking laten treden;
 4. de afdelingsmanagers van W&I (F.Donk) en I&A (H. Reulen) machtigen als budgetverantwoordelijke/houder om namens de gemeenten voor hun eigen afdeling financiële transacties uit te voeren;
 5. kennis nemen van het feit dat de eerdere, maar inmiddels onderling aan elkaar opgezegde bestuursovereenkomsten (A2-samenwerking oude stijl) niet langer geldig zijn;
 6. instemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord.

 

Agenda bestuurlijke voorstellen 2012

 1. De (geactualiseerde) agenda 'bestuurlijke voorstellen 2012' voor kennisneming aan te nemen;
 2. de agenda aan het presidium (dd. 26 maart) aan te bieden;
 3. de raadsbrief 'verschuivingen bestuurlijke agenda' aan het presidium aan te bieden.

Akkoord.

 

Mandaten AMO naar FBB

 • De bevoegdheden zoals opgenomen onder de nummers 156 tot en met 160 van het huidige mandaatregister, die zijn gemandateerd aan de teammanager van team AMO, mandateren aan de directie en aan de teammanager van team FBB onder gelijktijdige intrekking van de mandatering aan de teammanager van team AMO.
 • Als specifieke mandateringsvoorwaarde opnemen dat het mandaat uitgeoefend wordt met inachtneming van de Budgethoudersregeling.

Akkoord.

 

Agressie en geweld
Voorgesteld wordt:

 • de beleidsnotitie agressie en geweld vast te stellen onder voorbehoud van instemming van de OR;
 • kennis te nemen van de stroomschema's.

Akkoord.

 

Verantwoording provinciale subsidie Jeugd en Gezin
Instemmen met de voortgangsrapportage en verantwoording met betrekking tot de provinciale subsidie Jeugd en Gezin 2010-2011.
Akkoord.

 

Begroting 2012 Dorpsraad Borkel en Schaft
De door de Dorpsraad Borkel en Schaft ingediende begroting 2012 (€ 4.063,50) gedeeltelijk goedkeuren, nl. tot een bedrag van € 4.000,-.
Akkoord.

 

Kasgeldlening 29 febr/29 mrt 2012
Kennis te nemen van de met de Nederlandse Waterschaps Bank gesloten kasgeldlening voor een periode van een maand (29 febr. - 29 mrt 2012).
Akkoord.

 

Verhuur tennisbanen aan particulieren
In te stemmen met het beëindigen van de verhuursystematiek van tennisbanen voor de particuliere verhuur.
Akkoord.

 

Motie 'onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid' (213a)
De raad informeren over de afwikkeling van de motie 'onderzoeksplan doelmatigheid en doeltreffendheid' (213a).
Akkoord.

 

Wijzigen bouwverordening Valkenswaard n.a.v. invoeren Bouwbesluit 2012
Instemmen met het ter vaststelling aanbieden van de Bouwverordening gemeente Valkenswaard 2010 aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Regionalisering veiligheidshuizen
Instemmen met:

 • deelname in het Veiligheidshuis Brabant Zuid-Oost, op de locatie Regio Eindhoven;
 • de organisatiebeschrijving als uitgangspunt voor de deelname in het Veiligheidshuis. De organisatiebeschrijving is vastgesteld door beide stuurgroepen;
 • het beschikbaar stellen van een budget van €8.078,- voor 2012 voor deelname in het Veiligheidshuis. De onderbouwing voor dit bedrag staat in de organisatiebeschrijving;
 • voor 2013 via de Kadernota een bedrag te ramen dat minimaal gelijk is aan de bijdrage 2012 per jaar voor de deelname in het Veiligheidshuis;
 • de opdracht aan de bestuurscommissie regionalisering Veiligheidshuizen o.l.v. burgemeester Donders-de Leest om bestuurlijke en organisatorische fusie van de huidige Veiligheidshuizen (Peelland en Regio Eindhoven) voor te bereiden;
 • de voorgenomen integratie van werkprocessen en personele inzet van de locaties Helmond (Peelland) en Eindhoven (regio Eindhoven).

Akkoord.

 

Verjaring van grond en plaatsen erfafscheiding op het perceel naast Haagstraat 28
Instemmen met:

 • verjaring van een perceel grond ter grootte van 32 m2, grenzend aan de Haagstraat 28;
 • meewerken aan de notariële akte van verjaring;
 • het verlenen van omgevingsvergunning van de activiteit 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening';
 • het verlenen van omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' in afwijking van het negatieve welstandsadvies.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Kernwinkelgebied

 1. Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kernwinkelgebied' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit; ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 2. het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 3. een inloopavond organiseren;
 4. in te stemmen met huis-aan-huis brief en brief aan de gemeenteraad;
 5. het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Motie en amendement inzake bestemmingsplan buitengebied 1998, 2e partiële herziening
Geadviseerd wordt om de raad te informeren, door tussenkomst van de griffier.
Akkoord.