B&W besluitenlijst 2012 03 06

Brief raad beeldkwaliteitplan Schaapsloop 1
De raad informeren over de start van het opstellen van het beeldkwaliteitplan voor bedrijventerrein Schaapsloop 1.
Akkoord.

 

Weigeren omgevingsvergunning OV 2011.446
Omgevingsvergunning voor het verhogen en wijzigen van de situatie van een koelmachine en een kast voor luchtbehandeling op het pand Emmalaan 7, 9, 11 en 13 te weigeren.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen weigering omgevingsvergunning Beelmanstraat 4c

  • Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren;
  • het verzoek om proceskostenvergoeding afwijzen.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 28-02-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 28-02-2012.
Akkoord.

 

Procedure (anterieure) exploitatie overeenkomst

  1. Besluiten om met onmiddellijke ingang voor alle lopende en nieuwe planologische procedures die op verzoek van een initiatiefnemer worden ingediend, als standaard te bepalen:
    • dat alle door de gemeente werkelijk gemaakte planprocedurekosten voor rekening van initiatiefnemer zijn, ook als geen bestemmingsplan wordt vastgesteld;
    • voor exploitaties waarbij initiatiefnemer niet of niet volledig eigenaar is: dat de verschuldigde exploitatiebijdrage moet zijn voldaan danwel een bankgarantie is afgegeven, voordat het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan wordt aangeboden aan de raad.
  2. Besluiten om het herziene model intentie overeenkomst 2011 als standaard vast te stellen.

Akkoord.

 

Verantwoording knelpuntmiddelen en regionale uitbreiding leerplicht 2011
Instemmen met het afgeven van een bestuursverklaring, betreffende de besteding van gelden ontvangen in het kader van de RMC wetgeving.
Akkoord.

 

Budgetoverschrijding renovatie en uitbreiding carillon
De budgetoverschrijding van € 5.000,- voor de renovatie en uitbreiding van het carillon dekken vanuit het cultuurfonds.
Akkoord.

 

Subsidieverstrekking Carolusgebouw
Het intrekken van de subsidie voor de foyer van het Carolusgebouw, voorheen verstrekt aan stichting Monumentenzorg Brabant in verband met de fusie van deze stichting met NV Monumentenzorg Brabant.
Akkoord.

 

Werkwijze welstandstoetsing bouwplannen Lage Heide wonen
In te stemmen met de in de adviesnota beschreven werkwijze en de gemeenteraad hiervan in kennis stellen.
Akkoord.

 

'Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering gemeente Valkenswaard' met bijbehorende toelichting
Het maken van een keuze uit de voorgelegde drie opties van het 'Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering gemeente Valkenswaard' en de gemaakte keuze vaststellen.
Het college kiest voor optie B (summiere richtlijnen voor de vaststelling van namen).

 

Fietsenstalling Prinses Irene Brigadeplein onbewaakt
In te stemmen met het onbewaakt maken van de bewaakte fietsenstalling op het Prinses Irene Brigadeplein met terugwerkende kracht tot 1 maart 2012.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 01-03-2012 uitrit Dokter Dagevosstraat
Zonder advies.
Verzoekt het college om de extra parkeerplaatsen (ook) te ontsluiten via de Dokter Dagevosstraat.
Motie wordt aangenomen mits de aanvrager de kosten betaalt.

 

Subsidie verzoek Sportraad Valkenswaard voor Sportgala
In te stemmen met het verzoek van de Sportraad Valkenswaard voor het beschikbaar stellen van een garantiesubsidie van € 4.000,- voor de organisatie van het Sportgala in het voorjaar van 2012, inclusief de huldiging van de sportkampioenen van 2011.
Akkoord.

 

Raadsinformatie Grenscorridor N69

  1. Instemmen met de Raadsinformatiebrief inzake de gemeentelijke standpuntbepaling en besluitvorming voor het project Grenscorridor N69 als startpunt voor de discussie met de raad over dit dossier;
  2. instemmen met de doorgeleiding van de Raadsinformatiebrief naar de Raad via tussenkomst van de raadsgriffier.

Akkoord.

 

Bevel tot sluiting café Bora Bora Markt 28 Valkenswaard
Over te gaan tot sluiting van de bar Bora Bora, Markt 28 te Valkenswaard voor een periode van 3 weken. Het besluit gaat in op 12 maart 2012 en geldt tot en met 1 april.
Akkoord.