B&W besluitenlijst 2012 02 14

Straatnaamgeving

 • De straatnaam 'Het Lupke' toe te kennen als nieuwe straatnaam in Lage Heide aan de straat die loopt van de Tongelreep naar de Venbergseweg;
 • de straatnaam 'Bostelpad' toe te kennen aan het pad dat loopt tussen de Kerkakkerstraat en de Moutlaan;
 • de straatnaam 'Diamanthof' toe te kennen aan het bouwplan aan de Geenhovensedreef;
 • de tracé-wijziging Heidehorst - Lage Heide door te voeren;
 • de schrijfwijze van 'Pater Staessenspad' te wijzigen en betrokkenen te informeren over de naamswijziging;
 • de straatnamenlijst te publiceren op internet.

Akkoord.

 

Motie inrit Nieuwe Waalreweg - Sleutelbloem
Instemmen met brief aan raad n.a.v. een motie betreffende een illegale uitrit gelegen aan de achterzijde van het perceel Sleutelbloem 13 uitkomende op de Nieuwe Waalreseweg;
brief, via tussenkomst van de griffier, te verzenden aan de raad.
Akkoord.

 

Oninbaar verklaring 2010 en 2011
260 vorderingen oninbaar te verklaren.
Akkoord.

 

Kasgeldlening 30 jan/29 febr. 2012
Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten kasgeldlening voor een periode van een maand (30 jan.-29 febr. 2012).
Akkoord.

 

Informatieverstrekking "Handhavingverzoek" Het Broek 15 en 17
Wij adviseren de raad in kennis te stellen van de stand van zaken in deze.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 7 februari 2012
Vaststellen besluitenlijsten 7 februari 2012.
Akkoord.

 

Kennisnemen van de ontwikkeling en het DPO locatie Brabantia

 • Kennis nemen van het Distributie Planologisch Onderzoek (DPO) voor de locatie aan de Leenderweg 180;
 • verklaren geen bezwaar te hebben tegen de ontwikkeling van grootschalige detailhandel c.q. handel in volumineuze goederen op de locatie Leenderweg 180, onder voorwaarde dat:
  • er alleen ruimte wordt geboden aan de bouwmarkten, tuincentra en de woonbranche;
  • supermarkten niet zijn toegestaan binnen deze ontwikkeling;
  • overige branches alleen zijn toegestaan in overleg met de gemeente.

Akkoord.

 

Zienswijze op concept Regionale Woonvisie
Het raadsvoorstel inzake de concept Regionale Woonvisie via de griffie doorgeleiden naar de gemeenteraad met het verzoek dit te agenderen voor de raadsvergadering van 29 maart 2012.
Akkoord.

 

Raadsopdracht Woonvisie
Instemmen met het doorgeleiden van de raadsopdracht Woonvisie naar de gemeenteraad.
Akkoord.

 

GGD Brabant-Zuidoost: BTW compensatie over investeringen voor nieuwe huisvesting en werkomgeving
In te stemmen om de terug te vorderen BTW-compensatie over investeringen voor nieuwe huisvesting en werkomgeving van de GGD Brabant-Zuidoost, terug te betalen aan de GGD.
Akkoord.

 

Ter inzage legging ontwerp projectafwijkingsbesluit Kapellerpad 15

 • Instemmen met het ontwerp projectafwijkingsbesluit 'Kapellerpad 15';
 • het ontwerp projectafwijkingsbesluit 'Kapellerpad 15' op grond van artikelen 3.10 en 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage leggen;
 • het ontwerp projectafwijkingsbesluit ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen;
 • instemmen met de brief aan de raad en omwonenden.

Akkoord.

 

Subsidieverzoek van het Nederlands Steendrukmuseum
Afwijzend beslissen op het subsidieverzoek van het Nederlands Steendrukmuseum.
Akkoord.

 

Subsidiëring VVV en besteding vrijkomende middelen SRE-bijdrage toerisme & recreatie

 • De VVV Valkenswaard voor 2012 een structurele subsidie van € 33.285,- te verlenen;
 • de VVV Valkenswaard voor 2012 een incidentele subsidie van € 14.000,- te verlenen als aanvulling op de structurele subsidie 2012 en aan deze subsidie de prestatie-afspraken te verbinden.

Akkoord.

 

Art. 41 RvO - vragen over vervangen armaturen OV
Instemmen met brief met de beantwoording van de vragen van de fractie PvdA betreffende het vervangen van armaturen van de openbare verlichting.
Akkoord.

 

Benoeming leden A2-bezwarencommissie en vergoeding

 • De voorgedragen personen per 1 januari 2012 te benoemen tot lid van de A2-commissie voor de bezwaarschriften;
 • mw. T. Luijben aan te wijzen als voorzitter van deze commissie;
 • de onkostenvergoeding voor leden en voorzitter vast te stellen.

Akkoord.

 

Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 - 2020
De raad voorstellen om het Landschapsontwikkelingsplan Valkenswaard 2011 - 2020 vast te stellen.
De Dorpsraad Borkel & Schaft meedelen dat wij prioriteit zullen geven aan project 13 en 14.
Akkoord.

 

Financiële beheersverordening Gemeente Valkenswaard (2012)
De raad - met tussenkomst van de griffier - voorstellen de Financiële beheersverordening (2012) vast te stellen.
Akkoord.