B&W besluitenlijst 2012 02 07

Rapportage GBA-audit 2011

 • De rapportage GBA-audit 2011 ter kennisname aan te nemen;
 • de resultaten aan de raad bekend te maken.

Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Luikerweg 57 en omgeving
Voorgesteld wordt om:

 • in te stemmen met bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplan 'Luikerweg 57 en omgeving';
 • het voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan de diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage te leggen;
 • een inloopavond organiseren;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.
 • in te stemmen met brief voor omwonenden en gemeenteraad.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 31-01-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 31-01-2012
Akkoord.

 

Vaststellen concept beleidskader economische zaken

 • Het concept beleidskader economische zaken voor de periode 2012 tot en met 2015 vast te stellen;
 • het concept beleidskader economische zaken voor de periode 2012 tot en met 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Akkoord

 

Instemmen ontwerpbestemmingsplan Zeelberg

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Zeelberg';
 • instemmen met ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en de omwonenden hierover informeren.

Akkoord.

 

Tussenuitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State bestemmingsplan "Lage Heideweg"
Kennis te nemen van de tussenuitspraak Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State betreffende het bestemmingsplan "Lage Heideweg" en de procedure om te komen tot een raadsvoorstel.
Akkoord.

 

Verzoek recreatieve ontwikkeling Hoppenbrouwers (Rofra)
In principe medewerking verlenen aan een verblijfsrecreatieve ontwikkeling op onderhavige locatie, met dien verstande dat:

 • maximaal 1.350 m2 van het plangebied mag worden bebouwd conform verzoek 14 september 2010;
 • de ontwikkeling gepaard gaat met een landschapsontwikkeling;
 • een stedenbouwkundige visie wordt opgesteld;
 • voor de planontwikkeling een separaat bestemmingsplan wordt opgesteld;
 • alle kosten komen voor rekening voor de initiatiefnemer middels het aangaan van een intentie- en/of exploitatieovereenkomst;
 • raad informeren middels een raadsinformatiebrief.

Akkoord.

 

Afspraken vervoer burgemeester
Indien er sprake is van een te maken dienstreis, dat wil zeggen een reis gemaakt voor de uitoefening van het ambt, dan gelden de volgende afspraken:

 • voor dienstreizen binnen de gemeente kan de burgemeester of zijn eigen privé auto of een auto van de gemeente gebruiken, indien deze beschikbaar is en in overleg met de teammanager FAB;
 • voor diensreizen binnen de SRE-regio is het ook mogelijk dat een van de bodes de burgemeester vervoert, zodat de auto beschikbaar blijft;
 • voor dienstreizen buiten de gemeente is in de regelgeving afgesproken dat gebruik gemaakt kan worden van het openbaar vervoer of de privé auto. Het gebruik van een auto (onder voorwaarde dat deze beschikbaar is en in overleg met de teammanager FAB) van de gemeente is een alternatief;
 • indien bij een te maken dienstreis het openbaar vervoer niet doelmatig is, het reizen met de eigen auto niet mogelijk is en een auto niet beschikbaar is, dan kan bij uitzondering gekozen worden met een taxi te reizen. De taxikosten worden dan aan de burgemeester vergoed.

Akkoord (burgemeester niet aanwezig bij besluitvorming).

 

Beleidsvisie Externe Veiligheid
De raad, door tussenkomst van de griffier, voorstellen de Beleidsvisie Externe Veiligheid vast te stellen.
Akkoord.

 

Voorstel architectenkeuze en concept Programma van Eisen

 • In te stemmen met de geselecteerde architecten t.b.v. nieuwbouw brandweerkazerne;
 • in te stemmen met het Programma van Eisen;
 • instemmen met de raadsinformatiebrief.

Akkoord. Het college verzoekt een uiterste inspanning te doen om de slangentoren te behouden.

 

Landgoed Bruggerhuizen
In te stemmen met het principeverzoek ter oprichting van landgoed Bruggerheide onder de volgende voorwaarden:

 • de landgoed ontwikkeling vormt één ruimtelijke functionele eenheid;
 • de landgoedwoning is gesitueerd in het gebied boven de grens;
 • Opperheide 9 en 10 wordt meegenomen in de landgoedontwikkeling waardoor de agrarische bedrijfsactiviteiten komen te vervallen;
 • openstelling van het landgoed door middel van wandel- en/of fietspaden die zonder afspraak voor eenieder toegankelijk zijn;
 • dat de voorliggende wijziging van de Verordening ruimte provincie Noord-Brabant zoals weergegeven in de bijlage daadwerkelijk doorgang vindt.

Akkoord.