B&W besluitenlijst 2012 01 31

Voorstel bemensing commissie die kandidaten aandraagt voor benoeming tot lid in de Orde van de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot Zilberreg
Akkoord gaan met de bemensing van de commissie die kandidaten aandraagt voor benoeming tot lid in de Orde van de Reigerij van de Baronie van Ginneve tot Zilberreg.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Venbergseweg 34

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Venbergseweg 34';
 • het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad, de initiatiefnemer en de omwonenden hierover informeren door middel van een brief.

Akkoord.

 

Uitgifte landgoedwoningen Lage Heide, Natuur (2)
Er wordt ingestemd met de voorgestelde wijze van uitgifte van de landgoedwoningen Lage Heide, natuur, zoals verwoord in het protocol "toetsing schetsplannen en uitgifte bouwkavels landgoedwoningen Lage Heide".
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 24-01-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 24-01-2012.
Akkoord.

 

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2012
Vaststellen van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2012.
De nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2012 is per 1 februari 2012 van kracht.
De nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2012 wordt ter kennisname aan de raad aangeboden.
Akkoord.

 

Actieprogramma Veiligheid 2012
Vaststellen van het Actieprogramma Veiligheid 2012.
Akkoord.

 

Verandering branchepatroon weekmarkt Valkenswaard
Branchepatroon van de weekmarkt Valkenswaard vast stellen conform advies van de marktcommissie.
Akkoord. Het college besluit tevens om de branche 'streekproducten' toe te voegen.

 

Wijzigen standplaatsenbeleid
Aanvullende achtergrondinformatie n.a.v. vraag over wijzigen APV in relatie tot standplaatsenbeleid.

 • Vergunningen verlenen voor bepaalde tijd, met inachtneming van het feit dat dit (licht) in strijd is met de APV.
  Het aanpassen van de APV op dit punt is niet in strijd met de Dienstenrichtlijn, voor zover het standplaatsvergunningen betreft voor de verkoop van goederen (geen diensten, daarom Dienstenrichtlijn niet van toepassing).
 • Advies blijft om bij de APV de modelbepaling te handhaven en in afwijking daarvan in het standplaatsenbeleid op te nemen dat vergunningen voor vijf jaar worden verleend.
  Argumenten:
  • het betreft een minimale strijdigheid;
  • uniformiteit met VNG-model en de rest van Nederland;
  • lage juridische risico's.

Akkoord.

 

Beëindiging pacht nabij de Venbergseweg, vervolg
Instemmen met verzending van de brief.
Akkoord.

 

Vaststellen structuurvisie Valkenswaard deel A

 1. De gemeenteraad, via tussenkomst van de griffier, voorstellen:
  • kennis te nemen van de ingediende zienswijzen;
  • de reactienota vast te stellen en de indieners van de zienswijzen te informeren;
  • de structuurvisie ‘Valkenswaard Deel A’ gewijzigd vast te stellen.
 2. In te stemmen met de brief aan de raad over de structuurvisie Valkenswaard deel A.

Een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.
Akkoord

 

Budgetoverheveling 2011-2012
In te stemmen met de overheveling van de restantbudgetten 2011 waarvan het advies van team AMO positief is.
Akkoord. Boodschappenmand toevoegen aan over te hevelen budget.

 

Gestuurde waterberging Keersop

 1. Het waterschap schriftelijk mede te delen dat zij optreedt als coördinerend bevoegd gezag voor de gestuurde waterberging bij de Keersop, onder de volgende voorwaarden:
  • schriftelijke bevestiging van haar coördinerende en faciliterende rol;
  • schriftelijke bevestiging dat de gestuurde waterberging rondom de Keersop op geen enkele wijze de tracé-keuze voor de N69 zal beïnvloeden;
  • schriftelijke bevestiging dat kosten van voorzieningen t.b.v. waterberging die eventueel teniet gaan door een aanwijzing van het tracé voor de N69 voor rekening komen van het waterschap.
 2. In te stemmen met het opstarten van een bestemmingsplanprocedure voor de gestuurde waterberging Keersop.
 3. Medewerking te verlenen aan de MER-procedure die het waterschap zal coördineren.
 4. Voor dit project het gemeentelijk eigendom binnen dit projectgebied inzetten.
 5. Over dit project een thema-avond voor de raad organiseren.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal'
Raad conform raadsvoorstel voorstellen:

 • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde zienswijzennota;
 • het bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal' gewijzigd vast te stellen;
 • geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Projectvoorstel N69
Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 65.000,- voor de projectmanagement voor de integrale afstemming van het proces Grenscorridor N69 en Lage Heideweg.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering
26-01-2012 Medewerking Re Action outdoor (I)

Zonder advies.
Vriendelijk doch dringend om het onderdeel "verbieden dancefeesten in het centrum en ruimte zoeken in het buitengebied" van het nieuwe beleid versneld uit te werken en dit onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid eerder dan gepland aan de raad ter vaststelling aan te bieden, zodat er in 2012 toch medewerking verleend kan worden aan het evenement Re Action outdoor.
De ambtelijke organisatie wordt om advies gevraagd.

 

Motie 2 raadsvergadering
26-01-2012 Medewerking Re Action outdoor (II)

Zonder advies.
Om vriendelijk doch dringend medewerking te verlenen aan Re Action outdoor bij het verlenen van een vergunning vooruitlopend op het nog vast te stellen Evenementenbeleid.
De ambtelijke organisatie wordt om advies gevraagd.

 

Motie 3 raadsvergadering
26-01-2012 Behouden starterswoningen

Zonder advies.
Te onderzoeken op welke manier de in de toekomst te realiseren starterswoningen kunnen worden behouden voor de doelgroep starters en hiervoor uiterlijk 1 mei 2012 met een voorstel naar de raad te komen.
Het college verzoekt om ambtelijk advies, mede in relatie tot beschikbare ambtelijke capaciteit.

 

Motie 4 raadsvergadering
26-01-2012 Geen opslag kernafval in Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft

Zonder advies.
Dat de gemeenteraad van Valkenswaard geen opslag van kernafval op of onder het grondgebied van haar gemeente zal toestaan.
Niet aan college, overdracht aan griffie.