B&W besluitenlijst 2012 01 24

Subsidieverzoeken sportevenementen in 2012
Instemmen met de volgende voorstellen om:

 • een subsidie van € 600,- te verstrekken voor het evenement 'Schoolzwemkampioenschappen 2012' aan zwemvereniging Tempo en de benodigde baduren kosteloos ter beschikking te stellen;
 • een subsidie van € 750,- te verstrekken voor het 24-uurs wandelevenement op de atletiekaccommodatie aan het organiserend comité 'Samenloop voor Hoop' op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2012 en de benodigde atletiekaccommodatie gedurende het evenement kosteloos ter beschikking te stellen.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 17-01-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 17-01-2012.
Akkoord.

 

Project Handhavingsdossiers Deel I "Illegale woningen en/ of bewoning"
Instemmen met het advies per locatie.
Akkoord.

 

Verwerving milieustraat, juridische levering
In te stemmen met het aangaan van de "Overeenkomst en slotbalans ter beëindiging van het Raamcontract Facilitaire Taken Afvalverwijdering Zuidoost-Brabant", ten behoeve van de aankoop van de milieustraat De Vest 15.
Overgaan tot ondertekening van voornoemde overeenkomst en vervolgens notariële afwikkeling hiervan.
Akkoord.

 

Art. 41 RvO - vragen H&G: vertrek Mifasolex
Instemmen met brief met de beantwoording van de vragen van de fractie H&G naar aanleiding van het vertrek van Mifasolex over de werkwijze van de gemeente bij ruimtelijke initiatieven.
Akkoord.

 

Prestatieafspraken Woningbelang 2012

 • Instemmen met de prestatieafspraken 2012 tussen Woningbelang en de gemeente;
 • de gemeenteraad hierover na ondertekening actief informeren middels een raadsinformatiebrief;
 • medewerking verlenen aan het verzoek van Woningbelang voor wat betreft de wijziging van koop naar huur voor 18 starterswoningen in de Haagstraat;
 • geen medewerking te verlenen aan het verzoek van Woningbelang voor wat betreft een verlaging van de grondprijs.

Akkoord.

 

Meerwerkkosten vervanging vloer buurthuis 't Huukske
Instemmen met de meerwerkkosten voor de vervanging van de vloer van het buurthuis 't Huukske.
Akkoord.

 

Bezuinigingsplan 2012-2015 van Ergon

 1. In te stemmen met het Bezuinigingsplan 2012-2015 van Ergon;
 2. niet extra te bezuinigen door Wsw-werknemers na tijdelijke contracten te ontslaan om het tekort van € 1 miljoen te dekken;
 3. voor de tussenliggende periode 2012-2015 bij Ergon aan te dringen op een budgettair neutrale uitvoering.

 

 1. Akkoord, voor wat betreft bezuinigingen op korte termijn;
 2. akkoord;
 3. niet akkoord. In overleg met aandeelhouder gemeenten komen tot een middellange termijnvisie op terrein WWNV en WSW en die visie budgettair neutraal uitvoeren.