B&W besluitenlijst 2012 01 17

Eindrapport maatschappelijk vastgoed
Kennisnemen van het eindrapport van ICS over het maatschappelijk vastgoed ten behoeve van de themaavond op donderdag 19 januari.
Akkoord.

 

Register nevenwerkzaamheden per januari 2012
Kennis nemen van het register van door ambtelijk medewerkers gemelde nevenwerkzaamheden per ultimo januari 2012.
Akkoord.

 

Jaarlijkse verantwoordingsrapportage ambtelijke integriteit aan gemeenteraad
Geadviseerd wordt de verantwoording aan de raad over het met betrekking tot ambtelijke integriteit in 2011 gevoerde beleid vast te stellen en aan te bieden aan de raad.
Akkoord.

 

Welzijnsactiviteit
Instemmen met invoering Welzijnsactiviteit in samenwerking met St. Valkenhof en de kosten blijvend te betalen vanuit de pakketmaatregel AWBZ.
Evaluatie zal in het voorjaar 2013 plaatshebben.
Akkoord.

 

Convenant vrijplaatsen
Het convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen te ondertekenen.
Akkoord.

 

Uitspraak Raad van State inzake bouwplan "Willibrorduslaan-Haagstraat"
Kennisnemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 4 mei 2011 met betrekking tot de bouwvergunning voor 36 seniorgeschikte appartementen aan de Willibrorduslaan/Haagstraat.
Nieuwe beslissing op bezwaar nemen.
Akkoord.

 

Beantwoording motie PvdA 4
De motie van de PvdA over ondersteuning van minima’s, op 2 november 2011 aangenomen door de Raad, beantwoorden per brief.
Akkoord.

 

Aanwijzing koopzondagen 2012
Overeenkomstig de verzoeken van de winkeliers/ondernemers (in verenigingsverband en individueel) de koopzondagen voor 2012 vast te stellen, op basis van de vastgestelde aanwijzingsregeling.
Akkoord.

 

MAU
Instemming vragen aan de raad voor het aanvragen van een Meerderjarige aanvullende uitkering (MAU) m.b.t. budget Inkomensdeel Wet werk en bijstand voor de jaren 2012 t/m 2014.
Akkoord.

 

Verzoek oprichten kinderdagverblijf Van Linschotenstraat 9
Geen medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen voor een kinderdagverblijf.
Aanvrager hiervan op de hoogte stellen door middel van een brief.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan Rijt 2
Besluiten een anterieure exploitatieovereenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling aan de Rijt 2.
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

  1. het bestemmingsplan “Rijt 2” ongewijzigd vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten al anderszins verzekerd is.

Akkoord.

 

Toekennen subsidie Zuidzorg 2012
Aan Zuidzorg voor 2012 een subsidie toekennen, voor het basistakenpakket en voor het maatwerkdeel.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 10-01-2012
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 10-01-2012.
Akkoord

 

Brief en factsheet aan raad over Transitie Jeugdzorg en CJG

  • Kennis nemen van de factsheet aan de raad over de Transitie Jeugdzorg en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG);
  • instemmen met de brief aan de raad;
  • de raad per brief informeren over de Transitie Jeugdzorg en het CJG.

Akkoord.

 

Vaststellen jaarverslag 2010-2011 Leerplicht
Vaststellen jaarverslag 2010-2011 en raad informeren door middel van een brief.
Akkoord.

 

Afsluiten nieuw convenant en nieuw contract ten behoeve van het signale-ringssysteem Zorg voor Jeugd

  • In te stemmen met het nieuwe convenant Zorg voor Jeugd;
  • afsluiten van een nieuw contract met Inter Acces voor levering, hosting en onderhoud van het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd, voor de periode van 01-01-2012 tot en met 31-12-2014.

Akkoord.

 

Toekennen van de subsidies voor het jaar 2012
De subsidies voor 2012 toe te kennen zoals verwerkt in de geactualiseerde staat van inkomensoverdrachten.
Het college besluit tevens de vrijgekomen ruimte beschikbaar te houden binnen de staat van inkomensoverdrachten 2012 en als dekking in te zetten bij incidentele subsidieverzoeken 2012.
Akkoord.