B&W besluitenlijst 2012 01 10

Evaluatie actieprogramma IVB 2009-2010
Kennis nemen van het evaluatieverslag Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2009-2010 en deze evaluatie door tussenkomst van de griffier ter kennis brengen aan de raad (ter inzage leggen in de raadsleeskamer).
Akkoord.

 

Raadsinformatiebrief inzake uitvoering Wsw t/m 3e kwartaal 2011 en Beantwoording artikel 41 vragen CDA-en H&G-fractie

 • Instemmen met de raadsinformatiebrief inzake de voortgang van de uitvoering Wsw t/m het 3e kwertaal 2011;
 • instemmen met de brief inzake de beantwoording van de artikel 41 vragen die gesteld zijn door de CDA-fractie n.a.v. het bezuinigingsplan 2012-2015 van Ergon;
 • instemmen met de brief inzake de beantwoording van de artikel 41 vragen die gesteld zijn door de H&G-fractie n.a.v. het bezuinigingsplan 2012-2015 van Ergon;
 • de brieven ondertekenen en verzenden naar de griffie.

Akkoord.

 

Samenwerkings-overeenkomst Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer

 • Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst;
 • na ondertekening door stichting Kinderboerderij De Kleine Meer de overeenkomst in tweevoud ondertekenen.

Akkoord.

 

Wijziging Handhavingsplan in relatie tot wetwijziging WWB
Instemmen met:

 • de wijziging van het Handhavingsplan 2010-2014;
 • de aanpak van de invoering van de aanscherping (gewijzigde) Wet werk en bijstand en samenvoeging van deze wet met de Wet investering in jongeren.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergaderingen 15-12-2011, 20-12-2011, 21-12-2011 en 22-12-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergaderingen 15-12-2011, 20-12-2011, 21-12-2011 en 22-12-2011.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering
22-12-2011 Aandeel werkenden behorende tot kwetsbare groepen

Zonder advies.
Om bij aanbestedingen, waar mogelijk, in het programma van eisen mee te laten wegen het aandeel werkenden in het bedrijf dat behoort tot de kwetsbare groepen (WSW, Wajong, WWB en toekomst WWNV).
College neemt motie over.

 

Motie 2 raadsvergadering
22-12-2011 Inspanning vergroting percentage werkgelegenheid kwetsbare groepen

Zonder advies.
Een inspanning te leveren om het huidige percentage van 1% van de werkgelegenheid bij de gemeente voor kwetsbare groepen (WSW, Wajong, WWB) te vergroten naar minimaal 2% en de raad over de vorderingen in deze te informeren.
Het college vult de motie op die manier in dat vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid zoveel mogelijk mensen uit de doelgroep worden ingezet.

 

Wegbeheerplan 2012

 • In te stemmen met de uitgangspunten voor het opstellen van een wegbeheersplan 2012-2016;
 • kennis te nemen van de stand van zaken van het onderhoudsprogramma wegen 2011.

Akkoord.

 

Overtreding geluidsvoorschriften horecaondernemer
Wij adviseren u via informatiebrief de leden van de raad op de hoogte stellen over de wijze waarop de gemeente omgaat met overtreding van de geluidsvoorschriften bij de horecaondernemers in het centrum van Valkenswaard.
Akkoord.

 

Subsidie aanvraag voor onderhoud aan een Gemeentelijk monument, Dorpstraat 49
Verzoek toekennen.
Akkoord.

 

Afgelasting proef in Peperstraat en Heiakker
Tot afgelasting van de proef met parkeervakken en éénrichtingsverkeer in tegenstelling tot een eerder besluit hier toe (11b&w00616).
Akkoord.

 

Managementletter 2011
Kennis te nemen van de Managementletter 2011.
Akkoord.

 

Convenant en wijkdocument Wijkraad Dommelen

 • Een geactualiseerd convenant, concept van 23 december 2011, met de Wijkraad Dommelen afsluiten ter vervanging van het bestaande convenant van 7 februari 2007;
 • kennis nemen van het "Wijkdocument 2011-2012".

Akkoord.

 

Ontwikkelingen RUD's

 • In navolging van het besluit van B&W van 10 juli 2009 omtrent de package-deal de nota "Van Brabants Bont naar Brabants maatwerk" te onderschrijven;
 • in afwijking van punt 1 - naar aanleiding van de aanstaande interventie door de staatssecretaris van I&M - te besluiten het gehele basistakenpakket uit de package-deal in te brengen bij de RUD;
 • op basis van de Zelfevaluatietool en de teamscan VTH in plaats van 'variant 1' uit genoemd besluit de intentie uitspreken 'variant 4' nader te willen onderzoeken.

Akkoord.