B&W besluitenlijst 2011 12 20

Verordening ruimte

  • Kennis te nemen van de wijziging verordening ruimte, actualisatie-I van de provincie Noord-Brabant;
  • in te stemmen met inspraakreactie.

Akkoord.

 

Motie D66 subsidies
Akkoord te gaan met raadsbrief.
Akkoord.

 

Raadsopdracht Beleidskader Evenementen
In te stemmen met het doorgeleiden van de raadsopdracht beleidskader evenementen naar de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 13-12-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 13-12-2011.
Akkoord.

 

Samenwerkingsovereenkomst bevolkingszorg
Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Bevolkingszorg Brabant-Zuidoost.
Akkoord.

 

Uitgifte CJG informatiekrant
Eenmalig een bedrag beschikbaar stellen voor de uitgifte van een CJG informatiekrant.
Akkoord.

 

Beheer openbare verlichting
De raad verzoeken een krediet beschikbaar te stellen voor de vervanging van risicovolle masten en armaturen in 2012.
Akkoord.

 

Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016
De gemeenteraad voorstelllen:

  • het kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016 vast te stellen;
  • gewenst kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vast te stellen.

Akkoord.

 

Principeverzoek ontwikkeling nieuw landgoed Maastrichterweg 120 en 128

  • In principe in te stemmen met de ontwikkeling van het landgoed aan de Maastrichterweg 120 en 128;
  • ontwikkeling van het landgoed aan de Maastrichterweg 120 en 128 mogelijk te maken door het maken van een nieuw bestemmingsplan.

Akkoord.