B&W besluitenlijst 2011 12 13

Besluitenlijsten b&w-vergadering 06-12-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 06-12-2011.
Akkoord.

 

Uitspraak verzoek om voorlopige voorziening bestemmingsplan "Lage Heide wonen"
Kennis te nemen van de uitspraak en een kopie hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan "Equidome Topsport"

  • Op korte termijn afspraak maken met initiatiefnemer, de burgemeester en verantwoordelijk wethouder om het gemeentelijke standpunt duidelijk te maken en de toekomst van het plan te bespreken;
  • initiatiefnemer van het besluit op de hoogte brengen.

Akkoord.

 

Rapport rekenkamercommissie Europalaan

  • Kennisnemen van het rapport van de rekenkamercommissie inzake het project "reconstructie van de Europalaan";
  • instemmen met de reactie van het college aan de voorzitter van de rekenkamercommissie.

Akkoord.

 

Artikel 41 vragen VVV
Beantwoorden van de artikel 41 vragen inzake de VVV-Valkenswaard.
Akoord.

 

Uitgifteprotocol vrije kavels Lage Heide wonen
Instemmen met de wijze van uitgifte van de vrije kavels Lage Heide wonen, zoals verwoord in het protocol en deze adviesnota en dit er kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Vaststellen "Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard" met bijbehorende toelichting
De "Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard" met toelichting via de griffie aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Akkoord.

 

Verlenging dienstverleningsovereenkomst waterschap
De dienstverleningsovereenkomst (Dvo) met Waterschap De Dommel uit december 2009 (afgesloten voor twee jaar) voor de uitvoering van watertaken te verlengen met één jaar volgens gelijkluidende voorwaarden.
Akkoord.

 

Vaststelling overeenkomsten parkeerplaatsen Willibrorduslaan

  • De exploitatieovereenkomst en planschadeovereenkomst vaststellen;
  • overeenkomsten laten parferen en ondertekenen door de burgemeester.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift, gericht tegen het opleggen van een maatwerkvoorschrift voor de horeca-inrichting aan Bergstraat 33
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Bezwarencommissie ongegrond verklaren.
Akkoord.

 

School Maatschappelijk Werk voortgezet onderwijs

  • Instemmen met het subsidiëren van Jeugd Maatschappelijk werk per 01-01-2012 voor in ieder geval één jaar;
  • instemmen met overheveling middelen Lokale Educatieve Agenda 2011 naar 2012 voor het inzetten van Jeugd Maatschappelijk Werk op scholengemeenschap Were Di.

Akkoord.