B&W besluitenlijst 2011 12 06

Eigenrisico-dragerschap (ERD) WGA
Te besluiten, onder voorbehoud van nog te verkrijgen positief advies van de ondernemingsraad:

  1. per 1 januari 2012 eigenrisicodrager WGA te worden en zo bijdragen van het efficiënter inzetten van onze financiële middelen;
  2. per 1 januari 2012 een stop-loss verzekering bij Loyalis voor het eigenrisicodragerschap WGA af te sluiten gedurende 5 jaar;
  3. per 1 januari 2012 in elk geval de wettelijk toegestane maximale helft van de verzekeringspremie in te houden op het nettoloon van de medewerkers.

Akkoord.

 

Vaststellen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Valkenswaard 2012 en volgende, met bijbehorende toelichting

  • Instemmen met concept 'Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Valkenswaard 2012 en volgende' inclusief toelichting;
  • de concept Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2012 met bijbehorende toelichting via de griffie aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling;
  • intrekken van de huidige Kwaliteitsverordening Peuterspeelzaalwerk gemeente Valkenswaard 2007.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 29-11-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 29-11-2011.
Akkoord.

 

Samenwerking waterschap/bestuurlijke opdracht
Wij adviseren u om:

  • de samenwerking in de waterketen cluster Eindhoven voort te zetten samen met het waterschap de Dommel en de gemeenten binnen het stroomgebied Boven Dommel van het waterschap;
  • namens de gemeente Valkenswaard deel te nemen aan een werkgroep als voorstel van het bestuurlijk overleg van 21 september 2011.

Akkoord.

 

Verzoek aangaan stedenband Taishan
De Chinese stad Taishan kenbaar te maken dat de gemeente wil onderzoeken wat de voor- en nadelen van het aangaan van een stedenband.
Akkoord.

 

Motie 2 raadsvergadering
24-11-2011 beleidsvisie sport en bewegen
Zonder advies.
Verzoek om:

  • per 1 januari 2012 alle actuele subsidies op een duidelijke, overzichtelijke wijze te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermelden om welk (sub)beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, wat de hoogte van het subsidiebedrag is en de omschrijving (doel) van de subsidieaanvraag;
  • de gemeenteraad over de voortgang hiervan te informeren en dit tevens te communiceren naar de inwoners van de gemeente Valkenswaard.

College neemt motie over op basis van informatie uit ambtelijk advies.