B&W besluitenlijst 2011 11 29

Regeling BGO gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard
Voorgesteld wordt te besluiten tot vaststelling van de 'Regeling BGO gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard'.
Akkoord.

 

Overeenkomst Paladijn 2012
Instemmen met de concept-overeenkomst tussen Gemeente Valkenswaard en Stichting Paladijn 2012.
Akkoord.

 

Vaststellen wijzigingsplan "Kluizerdijk 100"

 • Het definitieve wijzigingsplan "Kluizerdijk 100" gewijzigd vaststellen door middel van ondertekening van wijzigingsbesluit;
 • instemmen met de Notitie zienswijzen ontwerp wijzigingsplan "Kluizerdijk 100";
 • initiatiefnemer van standpunt en de vervolgprocedure op de hoogte stellen;
 • indiener van de zienswijze in het kader van het ontwerp wijzigingsplan van standpunt en de vervolgprocedure op de hoogte stellen;
 • raadsleden door middel van brief op de hoogte stellen;
 • het vastgestelde wijzigingsplan conform artikel 3.9a lid 1 Wro jo. 3.8 lid 3 Wro publiceren en zes weken ter inzage leggen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen afwijzing handhavingsverzoek m.b.t. Nieuwe Waalreseweg 69

 • Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond verklaren;
 • het verzoek om proceskostenvergoeding overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie afwijzen.

Akkoord.

 

Bezwaarschrift tegen opleggen aanlijn-en muilkorfgebod voor hond
Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie niet-ontvankelijk verklaren.
Akkoord.

 

Vaststellen gewijzigd milieubeleidsplan
Voorgesteld wordt de raad het gewijzigd milieubeleidsplan te laten vaststellen.
Akkoord.

 

Besluitenlijst b&w-vergadering 22-11-2011
Vaststellen besluitenlijst b&w-vergadering 22-11-2011.
Akkoord.

 

Parkeren gemeentepersoneel
De in het verleden door het college genomen besluiten over het onderwerp 'parkeren gemeentepersoneel' niet te muteren.
Niet akkoord. Het college wil andere opties uitgewerkt hebben en opnieuw bespreken in college.

 

Brief gemeenteraad start Dementiepunt Valkenswaard
De gemeenteraad informeren over start Dementiepunt Valkenswaard.
Akkoord.

 

Lijst met normbedragen van bouwkosten welke worden toegepast voor het bepalen van de bouwsom ten behoeve van het berekenen van de bouwleges
Lijst met normbedragen vaststellen en bij nieuwe bouwaanvragen toe te passen per 1 januari 2012.
Niet akkoord. Lijst bouwkosten aanvullen met non-profit-verenigingen gecombineerd met zelfwerkzaamheid.

 

Begrotingswijziging 2011 GGD frictiekosten logopedie
De gemeenteraad via een brief informeren over de begrotingswijziging GGD.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering
24-11-2011 vrachtwagenverbod
Zonder advies.
Verzoek om:

 • het Provinciaal bestuur mede te delen dat de gemeente Valkenswaard actief mee wenst te werken aan het vooronderzoek naar een mogelijk in te stellen vrachtwagenverbod;
 • de bij dit vooronderzoek betrokken gemeenten op de hoogte te brengen van deze actieve attitude en deze gemeenten aan te sporen eenzelfde positieve attitude aan te nemen;
 • de raad tijdig te informeren over de voortgang.

College neemt motie over en geeft de provincie mee bewoners, VICV en winkeliers e.d. te betrekken.

 

Motie 2 raadsvergadering
24-11-2011 beleidsvisie sport en bewegen

Zonder advies.
Verzoek om:

 • per 1 januari 2012 alle actuele subsidies op een duidelijke, overzichtelijke wijze te publiceren op de website en hierbij in ieder geval te vermelden om welk (sub)beleidsveld het gaat, wie de subsidieontvanger is, wat de hoogte van het subsidiebedrag is en de omschrijving (doel) van de subsidieaanvraag;
 • de gemeenteraad over de voortgang hiervan te informeren en dit tevens te communiceren naar de inwoners van de gemeente Valkenswaard.

Het college verzoekt ambtelijk advies over de te verwachten uitvoeringsmogelijkheden en kosten.

 

Motie 3 raadsvergadering
24-11-2011 illegaal gebruik gemeentegrond

Zonder advies.
Verzoek om deze slopende kwestie ter hand te nemen met het oog op een mogelijke legalisatie.
College neemt motie over.

 

Plan Dommelkwartier

 • Kennis nemen van de ontstane situatie met betrekking tot het bestemmingsplan Leendestraat II Hooge Mierde in relatie tot plan Dommelkwartier;
 • zowel gemeente Reusel-de Mierden als Gispro BV schriftelijk mededelen dat de ontstane situatie ongewenst is.

Akkoord.