B&W besluitenlijst 2011 11 22

Besluitenlijsten b&w-vergadering 15-11-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 15-11-2011.
Akkoord.

 

Nota Grondbeleid 2011
De gemeenteraad, via tussen komst van de griffier, voorstellen:

 • de Nota Grondbeleid 2011 (Deel A) en de toelichting (deel B) vast te stellen;
 • de Kadernota Grondbeleid 2002 in te trekken.

Akkoord.

 

Beleidsregels Bibob

 • Vaststellen "beleidsregels voor de toepassing van de Wet Bibob 2012";
 • vaststellen van het Bibob-vragenformulier (landelijk formulier) ten behoeve van het aanvragen van een vergunning;
 • aanwijzen bouwplantoetsers team VTH, seniormedewerker vergunningen team VTH en teammanager VTH als Bibob-medewerkers ten behoeve van de uitvoering van de beleidsregel op gebied van bouw- en milieu.

Akkoord.

 

Wijzigen APV / implementatie Lex Silencio Positivo
Ter implementatie van de Dienstenwet de raad voor te stellen om de APV te wijzigen door op te nemen welke vergunningenstelsels worden uitgesloten van de lex silencio positivo (van rechtswege positieve beschikking bij niet tijdig beslissen).
Akkoord.

 

Projectleider AWBZ-transitie Begeleiding

 • Akkoord te gaan met het aantrekken van een projectleider voor de decentralisatie extramurale Begeleiding AWBZ in A2-verband;
 • kosten te dekken uit de invoeringsgelden AWBZ-transitie.

Akkoord.

 

Verzoek om extra subsidie van Personeelsvereniging De Schakel
Advies te besluiten tot toekenning van een extra subsidie aan Personeelsvereniging De Schakel.
Akkoord.

 

Sluitende begroting 2012 inclusief septembercirculaire
Raadsvoorstel door tussenkomst van de griffier te agenderen voor de raadsvergadering van december 2011.
Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Kloosterplan

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kloosterpark' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • instemmen met conceptbrief voor omwonenden en gemeenteraad;
 • instemmen met concept intentieovereenkomst.

Akkoord.

 

Actualiseren doordecentralisatie-overeenkomst OMO
Instemmen met het actualiseren van de doorcentralisatie-overeenkomst OMO conform voorstel.
Akkoord.

 

Aanwijzing directeur GGD als toezichthouder

 • De directeur van de GGD aanwijzen als toezichthouder in de zin van artikel 1:61 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;
 • een afschrift van dit besluit zenden aan de directeur van de GGD.

Akkoord.