B&W besluitenlijst 2011 11 15

Besluitenlijsten b&w-vergadering 08-11-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 08-11-2011.
Akkoord.

 

Actualisatie bouwgrondexploitaties 2011
Raadsvoorstel actualisatie bouwgrondexploitaties 2011:

  • het raadsvoorstel via tussenkomst van de griffier doorgeleiden naar de raadsvergadering van december a.s.;
  • in te stemmen met de jaarschijven 2011 van de betreffende complexen en na vaststelling van de geactualiseerde complexen door de Raad de begrotingen dienovereenkomstig te wijzigen.

Akkoord.

 

Wijkontwikkelingsplan Het Gegraaf

  • Het Wijkontwikkelingsplan 't Gegraaf 2011-2014 vast te stellen;
  • de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen.

Akkoord.

 

175 jarig jubileum brandweer Valkenswaard
Stemt in om uiting te geven aan het 175 jarig jubileum brandweer Valkenswaard onder de noemer 'Brandveilig leven in Valkenswaard'.
Akkoord.

 

Verlening subsidie 2011 aan cultuurcentrum De Hofnar
Verlenen van subsidie 2011 aan de Stichting Cultuurcentrum De Hofnar.
Akkoord.

 

Begrotingswijzigingen t/m oktober 2011
Rekening houdende met het gestelde in de financiële beheersverordening de raad voor te stellen om:

  • kennis te nemen van het overzicht begrotingswijzigingen;
  • kennis te nemen van het per saldo negatieve resultaat ad € 146.523,- en dit te betrekken bij de samenstelling van de jaarstukken 2011.

Akkoord.

 

De gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten

  • De gemeenschappelijke regeling Samenwerking A2 gemeenten (versie 4.1), onder voorbehoud van goedkeuring door de raad, vaststellen;
  • deze regeling, door tussenkomst van de griffier, ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraden.

Akkoord.

 

Deelname wethouder M. Wijnen in Comité van Aanbeveling maatschappelijke beursvloer
Instemmen met de toetreding van wethouder M. Wijnen als lid van het Comité van Aanbeveling van de te organiseren maatschappelijke beursvloer.
Akkoord.