B&W besluitenlijst 2011 11 08

Schikkingsvoorstel Telecomkabels Dragonder te Valkenswaard

 • Akkoord gaan met het schikkingsvoorstel;
 • akkoord gaan met het per direct mogen uitvoeren van de werkzaamheden.

Akkoord.

 

Besluitenlijsten b&w-vergadering 01-11-2011
Vaststellen besluitenlijsten b&w-vergadering 01-11-2011
Akkoord.

 

Huisvesting W&I / I&A

 • Met inachtneming van het collegebesluit van 6-9-2011 thans met de keuze voor Hofnar 2 te Valkenswaard als toekomstige locatie voor teams Werk & Inkomen en I&A voor de periode 1-2-2012 tot 1-2-2015;
 • instemmen met het voorstel dat de gemeente Valkenswaard namens de A2-samenwerking het huurcontract afsluit (maar bij feitelijke inwerkingtreding van de GR, neemt de GR de hierboven genoemde verplichting over van de gemeente Valkenswaard).

Akkoord.

 

Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012

 • De bestaande Verordeningen toeslagen en verlagingen WWB en WIJ 2010 met ingang van 1 januari 2012 in te trekken;
 • de Verordening toeslagen en verlagingen WWB 2012 met ingang van 1 januari 2012 vast te stellen;
 • de verordening aan de gemeenteraad aanbieden.

Akkoord.

 

Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012
Intrekken van de bestaande verordeningen:

 • maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2010;
 • maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 2010;
 • maatregelenverordening Ioaw en Ioaz 2010;
 • de voorliggende Maatregelenverordening WWB, Bbz, Ioaw en Ioaz 2012 vaststellen;
 • de verordening aanbieden aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Samenwerkingsovereenkomst Boa's Regio Brabant Zuid-Oost

 • Ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst Domein 1 en Domein 2-boa's gemeenten regio Brabant Zuid-Oost 2011;
 • de raad hierover door middel van een raadsinformatiebrief informeren.

Akkoord.

 

Aanbieden concept-Toekomstvisie gemeente Valkenswaard

 • Stelt de reactienota zienswijzen vast;
 • stemt in met het door tussenkomst van de griffier ter behandeling aanbieden van de concept-Toekomstvisie aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Verzoek planschadevergoeding Waalreseweg 46
Het verzoek om planschadevergoeding in verband met het bestemmingsplan Waalreseweg Rede niet in behandeling nemen omdat het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is.
Akkoord.

 

Ontwikkeling ruimte voor ruimte woningen aan de Maastrichterweg 94
Kennisnemen van het advies van de provincie Noord-Brabant d.d. 11 april 2011:

 • in principe akkoord gaan met de voorgestelde ruimtelijke ontwikkeling;
 • na ondertekening van de anterieure overeenkomst en planschadeovereenkomst en gemeentelijke instemming met het bestemmingsplan, de benodigde planologische procedure opstarten.

Akkoord.

 

Kadernota 'Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid'

 • Instemmen met het advies de voorliggende kadernota Werk en Inkomen 2012 - 2015: 'Onderweg naar een nieuwe sociale zekerheid', vast te stellen;
 • door tussenkomst van de griffier de kadernota aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Akkoord.

 

Beantwoording brief fractie H&G m.b.t. ingediende zienswijze bij provincie aangaande N69
Instemmen met de inhoud en strekking van brief en deze te doen toekomen aan de fractie H&G.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering
02-11-2011 Onderzoeksplan art. 213a
Om op zo kort mogelijke termijn alsnog een onderzoekplan als bedoeld in de “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Valkenswaard”aan de raad voor te leggen.
College neemt motie over.

 

Motie 4 raadsvergadering
02-11-2011 Middelen tegemoetkomen mensen laag inkomen
Om de daartoe beschikbare instrumenten in te zetten om mensen op/nabij het bijstandsniveau die getroffen worden door meerdere bezuinigingen tegemoet te komen; de raad te informeren over de maatregelen die het college hiervoor onderneemt.
College ziet de motie als ondersteuning voor het huidige beleid en zal de raad hierover informeren.

 

Motie 5 raadsvergadering
02-11-2011 Subsidie kerntaken Nota kaders Begroting
Om voor de Nota Kaders in samenwerking met de gemeenteraad te bepalen welke kerntaken subsidie vereisen.
College neemt de motie niet over en geeft de raad in overweging de beleidsklok toe te passen.

 

Motie 6 raadsvergadering
02-11-2011 Ontwikkelen A2-visie bedrijventerreinen

Om in het belang van de lokale economische ontwikkeling binnen afzienbare tijd in samenwerking met de andere A2-gemeenten een A2-visie bedrijventerreinen te ontwikkelen.
College neemt motie over in die zin dat visie subregionaal wordt opgepakt.

 

Motie 7 raadsvergadering
02-11-2011 Herinrichting westzijde Markt
Om:

 • alles in het werk te stellen dat de herinrichting van de westzijde van de markt in 2012 mogelijk maakt;
 • hiervoor de benodigde subsidies respectievelijk binnen te halen of veilig te stellen;
 • voor de eventuele extra benodigde financiële middelen tijdig een verzoek in te dienen bij de raad.

College neemt motie over.

 

Motie 8 raadsvergadering
02-11-2011 Gescheiden inzamelen van afval
Om binnen afzienbare tijd uit te zoeken in hoeverre het uit financieel en organisatorisch oogpunt wenselijk en mogelijk is in Valkenswaard plastic op een andere manier in te zamelen, bijvoorbeeld door ophalen.
Motie is reeds in uitvoering.

 

Vaststellen Algemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2011 met toelichting
De geactualiseerde Algemene subsidieverordening 2011 met bijbehorende toelichting via de griffie aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Akkoord.

 

Beheer kinderboerderij De Kleine Meer
Instemmen met:

 • een financiële tegemoetkoming aan Stichting Kinderboerderij De Kleine Meer voor begeleiding aan cliënten zonder AWBZ indicatie;
 • de financiële tegemoetkoming vaststellen op € 21.000,- per kalenderjaar;
 • voor 2011 een financiële tegemoetkoming verstrekken met ingang van 1 juli 2011, zijnde € 10.500,-.

Akkoord.