B&W besluitenlijst 2011 11 01

Werkgeversdeputatie Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg

 • De voorzitter van het A2-Bestuurlijk Overleg aanwijzen als werkgeversonderhandelaar in het BGO;
 • de portefeuillehouders p&o aanwijzen als diens plaatsvervangers en adviseurs;
 • de werkgeversonderhandelaar het mandaat geven.

Akkoord.

 

Intrekken Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden
Het college wordt voorgesteld:

 • de raad voor te stellen als werkgever van het personeel van de griffie te besluiten tot intrekking met ingang van 1 januari 2012 van de Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden,
 • als werkgever van de overige in ambtelijke dienst zijnde medewerkers met ingang van 1 januari 2012 te besluiten tot intrekking van de Regeling Bezwaarschriftencommissie personele aangelegenheden.

Akkoord.

 

Overdrachtsovereenkomst RIEC Zuid-Oost Brabant

 • Instemmen met de overdracht aangaande de financiële administratie van het RIEC Zuid-Oost Brabant van de gemeente Valkenswaard naar de gemeente Eindhoven;
 • instemmen met het ondertekenen van de overdrachtsovereenkomst.

Akkoord.

 

Vaststellen uitvoeringsprogramma 2012
Vaststellen van het uitvoeringsprogramma 2012 conform versie van 17 oktober 2011, als uitwerking van het in mei 2011 vastgestelde omgevingsbeleidsplan.
Akkoord.

 

Reguliere bouwvergunning BR 2010.191, Zeelberg 47, bouwen van een rundveestal en reguliere bouwvergunning BR 2010.258, Zeelberg 47, bouwen van een luchtkanaal en een luchtwasser

 • De ingebrachte zienswijzen tegen het bouwen van een rundveestal bouwvergunning BR 2010.191 en het bouwen van een luchtkanaal en een luchtwasser bouwvergunning BR 2010.258 worden ongegrond verklaard;
 • bouwvergunning BR 2010.191 en BR 2010.258 worden verleend.

Akkoord.

 

Openbaar gebied Reisvennestraat
De openbare ruimte van het plangebied Reisvennestraat aan te kopen.
Akkoord.

 

Wijzigingsplan Kluizerdijk 100

 • Instemmen met de anterieure exploitatie overeenkomst;
 • instemmen met de planschade verhaalsovereenkomst.

Akkoord.

 

Grondverkoop perceel grond Heiakker

 • Het besluit van 5 april 2011 aan te passen in die zin dat aanvullende voorwaarden voor de inrichting van openbare ruimte vervallen;
 • het aangepast besluit schriftelijk aan Woningbelang mede te delen.

Akkoord.

 

Motie (maatwerk)maatregelen aan De Vest
De raad informeren n.a.v. een motie inzake (maatwerk)maatregelen aan De Vest.

 

Regionaal Dierenopvangcentrum

 • In te stemmen met de uitgangspunten ter beoordeling van de aanbiedingen voor de realisatie van een Regionaal Dierenopvangcentrum;
 • de werkgroep Regionaal Dierenopvangcentrum opdracht te geven om te komen tot een concreet voorstel voor een tijdelijke accommodatie voor het Regionaal Dierenopvangcentrum.

Akkoord.

 

Bestuursovereenkomst Zuidzorg
Instemmen met en ondertekenen van bestuursovereenkomst Zuidzorg.
Akkoord.

 

Voteren budget Klinkerstraat

 • In te stemmen met de variant met parallele parkeerhavens met behoud van geveltuintjes aan de even zijde van de straat;
 • een bedrag voteren voor de reconstructie van de Klinkerstraat te Valkenswaard;
 • in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget voor het vervangen van huis- en kolkaansluitingen;
 • het voteren van een budget voor het vervangen van de verlichting en op niveau krijgen conform bestaand beleid.

Akkoord.