B&W besluitenlijst 2011 10 25

Resultaat onderzoek achterloopsheid Venbergse Watermolen

 • De raad, met tussenkomst van de griffier, informeren over de resultaten van het onderzoek en vervolgstappen;
 • instemmen met de brief aan Waterschap De Dommel met een verzoek een bijdrage te verstrekken in de kosten voor de maatregelen voor het beëindigen van de onder-en achterloopsheid van de kademuren.

Akkoord.

 

Vervangingsinvestering 2011 verkeersregelinstallaties
Instemmen met de investering 2011 voor het vervangen van automaten regelinstallaties, armaturen, rateltikkers en detectielussen van verkeersregelinstallaties.
Akkoord.

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het paatsen van een antenne-installatie op een perceel gelegen aan de Tienendreef/Hoppenbrouwers, doss.nr. OV 2011.255

 • De ingebrachte zienswijzen tegen de aanvraag omgevingsvergunning beantwoorden;
 • omgevingsvergunning verlenen overeenkomstig de gewaarmerkte tekeningen met omschrijving en met inachtneming van de gestelde voorwaarden.

Akkoord.

 

Collectieve brugdagen 2012
Maandagochtend 24 december 2012 en maandag 31 december 2012 gehele dag aan te wijzen als collectieve brugdag.
Akkoord.

 

Uitspraak Raad van State inzake Carolusdreef 144

 • De uitspraak voor kennisgeving aannemen;
 • instemmen met raadsbrief.

Akkoord.

 

Instemmen voorontwerpbestemmingsplan Zeelberg

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Zeelberg' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • een inloopavond organiseren;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Integrale beantwoording politiek-bestuurlijke vragen fracties "begroting 2012"
Akkoord te gaan met de integrale beantwoording.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 20-10-2011

 1. Om bij de begrotingsbehandeling met een voorstel tot wijziging van de legesverordening te komen zodat non-profit vereningingen/stichtingen, die een maatschappelijk nut dienen, vrij worden gesteld van het betalen van bouwleges over het werk dat verricht is door vrijwilligers (zelfwerkzaamheid).
 2. Om het betalen van bouwleges aan dit soort verenigingen/stichtingen, waarvan de betalingstermijn nog loopt, op te schorten totdat over de voorgestelde wijziging van de legesverordening bij de behandeling van de begroting een besluit is genomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Besluit college

 1. Aan de ROEB lijst die ten grondslag ligt aan de berekening van de bouwkosten, wordt een categorie toegevoegd voor non-profit organisaties.
 2. Zo mogelijk zal in de lopende bezwaarprocedure rekening worden gehouden met de aanstaande wijziging in de ROEB lijst.

 

Aankoop ten behoeve van woningbouw Lage Heide

 1. In te stemmen met de aankoop van de bij de woning Monseigneur Smetsstraat 3 gelegen grond, kadastraal bekend Valkenswaard G 1580 gedeeltelijk, groot ca. 0.04.19 ha;
 2. in te stemmen dat zodra de juridische levering van voornoemde grond heeft plaatsgevonden, het geldende voorkeursrecht op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten komt te vervallen en de aantekening hiervan wordt doorgehaald.

Akkoord.