B&W besluitenlijst 2011 10 18

Plan Hazelaar - Nieuwe Waalreseweg

 • Instemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst;
 • instemmen met de planschade overeenkomst;
 • instemmen met de aan- en verkoop van netto 72 m2 gemeentegrond.

Akkoord.

 

Ondertekening service- en onderhoudscontract verkeersregelinstallaties
Instemmen met het onderhouds- en servicecontract met Peek Traffic voor het onderhouden van de automaten van de verkeersregelinstallaties.
Akkoord.

 

Satellietvestiging UWV-WERKbedrijf Valkenswaard
Kennis nemen van het bericht dat het UWV WERKbedrijf zich met ingang van 1 januari 2012 terugtrekt uit de satellietvestiging Valkenswaard.
Akkoord.

 

Art. 41 RvO Fractie H&G panden Luikerweg 53 en 55
instemmen met beantwoording art. 41 vraag RvO van de fractie H&G betreffende de panden Luikerweg 53 en 55.
Akkoord.

 

Verkoop bosgrond Eksterlaan 9
Besluiten om circa 184 m² bosgrond te verkopen voor taxatiewaarde en kosten koper.
Akkoord.

 

Aanvraag drank-/horecavergunning café De Zaak
Instemmen met het voornemen om de aangevraagde vergunning Drank- en Horecawet ten behoeve van café De Zaak Leenderweg 38-40 te Valkenswaard onder voorwaarden te verlenen.
Akkoord.

 

Voteren budget Klinkerstraat

 • In te stemmen variant met parallelle parkeerhavens met behoud van geveltuintjes aan de even zijde van de straat;
 • een bedrag te voteren voor de reconstructie van de Klinkerstraat te Valkenswaard;
 • een aanbesteding te houden op basis van een 'meervoudig onderhandse aanbesteding';
 • een budget beschikbaar te stellen voor het vervangen van huis- en kolkaansluitingen.

Akkoord, onder voorbehoud van accordering begroting 2012.

 

Evaluatie Ontheffing Sluitingstijden Horeca Centrumgebied Valkenswaard

 • Kennis te nemen van de eerste evaluatie van de ontheffing sluitingstijden horeca centrumgebied Valkenswaard;
 • in te stemmen met de conclusies en aanbevelingen van de eerste evaluatie;
 • de raad schriftelijk op de hoogte te stellen van de conclusies en aanbevelingen.

Akkoord.

 

Instemmen voorontwerpbestemmingsplan Mozaïek

 • Het voorontwerpbestemmingsplan 'Mozaïek' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan conform de inspraakverordening vier weken ter inzage leggen;
 • een inloopavond organiseren;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadleeskamer leggen.

Akkoord.