B&W besluitenlijst 2011 10 11

Straatnaamgeving

 • De straatnaam 'Spoorstraat' toekennen aan de straat die loopt van de Frans van Beststraat naar het Kerverijplein. In vroeger tijden heeft deze straatnaam in deze omgeving ook bestaan;
 • de naam 'Schubvaren' toekennen aan het pad dat loopt tussen Koningsvaren 19-21 en Gaspeldoornlaan 22-24;
 • de straatnaam 'Kempervennendreef' formaliseren voor het gedeelte dat op Valkenswaards grondgebied ligt;
 • de naam 'Rijksweg A2' formaliseren voor het gedeelte dat op Valkenswaards grondgebied ligt.

Akkoord.

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartement op het adres Beelmanstraat 4C, doss.nr. OV 2011.291

 • Geen ontheffing te verlenen voor de parkeerplaatsverplichting;
 • gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een appartement op het adres Beelmanstraat 4C te weigeren.

Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar
Raad onder voorbehoud van gegronde zienswijze tegen het besluit hogere grenswaarden, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:

 • in te stemmen met de behandeling van de ontvangen zienswijzen en reclamanten hiervan op de hoogte brengen;
 • bestemmingsplan 'Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar' conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) ongewijzigd vast te stellen;
 • conform het gestelde in artikel 6.12, lid 2, sub a Wro, geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen, aangezien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd;
 • een en ander overeenkomstig raadsvoorstel.

Akkoord.

 

Uitspraak voorzieningenrechter over bestemmingsplan "Kerkakkerstraat"

 • Kennisnemen van de uitspraak van de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • kopie hiervan ter inzage in de raadsleeskamer.

Akkoord.

 

Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard

 • Instemmen met de Nota van zienswijzen inzake de inspraakreacties;
 • raadsvoorstel met de aangepaste Beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard via de griffie doorgeleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling.

Akkoord.