B&W besluitenlijst 2011 10 04

Plaatsing medewerkers gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard in A2-projectorganisatie i&a
Advies aan de colleges van Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard (ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft):

  • de betrokken medewerkers van de gemeente Cranendonck met toepassing van artikel 15:1:10 car/uwo plaatsen in de A2-projectorganisatie i&a;
  • de betrokken medewerkers van de gemeenten Heeze-Leende en Valkenswaard plaatsen in de in A2-projectorganisatie i&a door het aangaan van detacheringsovereenkomsten met betrokkenen.

Akkoord.

 

A2-bezwarencommissie

  • Instemmen met het takenpakket van de commissie;
  • instemmen met het profiel voor de leden van de commissie;
  • de volgende personen benoemen als lid van de adviescommissie voor de bezwaarschriften conform de Verordening behandeling bezwaarschriften: de heer F.P.A. Segers, de heer mr. J.T.J. Bader, de heer J.F. Kooij, mevrouw mr. M.H.J.C. Coenraads, de heer J.J.M. Hendriksen, de heer drs. L.H. van Halder, de heer mr. P.A.J.S. Lathouwers, mevrouw mr. T.A.C.I. Luijben, mevrouw mr. N. van Baalen, de heer J.M.E. Rietrae.

Akkoord.

 

Verslavingspreventiebeleid
Het Verslavingspreventiebeleid gemeente Valkenswaard 2011 en verder ter vaststelling aanbieden aan de raad.
Akkoord.

 

Rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid
Vaststellen van de rapportage evaluatie informatiebeveiligingsbeleid.
Akkoord.

 

Aanvullende verklaring 'Deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur'
Instemmen met de oorspronkelijk per 2012 e.v. geldend aantal formatieplaatsen voor de gemeente Valkenswaard van 4.1 fte (= 100%) in het kader van de stimuleringsregeling 'Impuls brede scholen, sport en cultuur' (Combinatiefuncties) te handhaven en daartoe de aanvullende verklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur te ondertekenen.
Akkoord.

 

Vaststellingsovereenkomst De Meent - DOMO - Gemeente Valkenswaard betreffende project waterkunstgrasveld HOD
In te stemmen met de vaststellingsovereenkomst tussen Bosbouw & Cultuurtechniek De Meent B.V. uit Boxtel, de N.V. DOMO Zele te Sint-Niklaas (B) en de gemeente Valkenswaard in verband met de gehele vervanging van de waterkunstgrasmat op het hoofdveld van hockeyvereniging HOD.
Akkoord.

 

Koningsvaren
In stemmen met:

  • intrekken van uw besluit van 26 februari 2008;
  • de raad, via tussenkomst van de griffie, voor te stellen snippergroen te verkopen aan de Koningsvaren 3 t/m 43 en de Hazelaar 26;
  • verhuur van snippergroen aan de Hazelaar 24 en 26;
  • het verbreden en herstraten van het trottoir aan de oneven zijde van de Koningsvaren;
  • het beschikbaar stellen van een budget ad. € 30.000,00 voor het verbreden en vervangen van trottoir.

Akkoord.

 

Beroep instellen bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk 2011"
In te stemmen met (concept)beroepschrift en een afschrift hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Rijt 2
• Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2';
• instemmen met ontwerpbesluit;
• het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
• de raad en de omgeving hierover informeren.
Akkoord.

 

Programma dienstverlening
Instemmen met het Programmaplan Dienstverlening.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 29-09-2011
In reactie naar Gedeputeerde Staten helder en duidelijk te maken dat alle maatregelen in de te kiezen variant in zijn geheel uitgevoerd dienen te worden.
College neemt motie over.

 

Motie 2 raadsvergadering 29-09-2011
In de reactie naar Gedeputeerde Staten helder en duidelijk te maken dat de gemeente Valkenswaard het gebiedsakkoord slechts dan zal ondertekenen als de financiering zeker gesteld is.
College neemt motie over in die zin dat de gemeente daar waar kan en redelijk is, de verantwoordelijkheid neemt en datzelfde verwacht van Gedeputeerde Staten. Het college wenst van Gedeputeerde Staten vóór aanbieding van het gebiedsakkoord een overzicht van hoe zij de financiering zeker denken te gaan stellen.