B&W besluitenlijst 2011 09 27

Brief aan de raad over decentralisatie Begeleiding AWBZ naar de Wmo
Kennis nemen van de brief aan de raad over de decentralisatie van Begeleiding AWBZ naar de Wmo;
de raad per brief (via de griffier) te informeren over de decentralisatie van Begeleiding AWBZ naar de Wmo.
Akkoord.

 

Begroting 2012
Instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van de Begroting 2012, inclusief paragrafen en bijlagen.
Instemmen met het voorstel om uw college te mandateren voor de uitvoering van de in de programma’s opgenomen investeringen, zoals verwoord in de bijlage van de Begroting 2012.
Instemmen met het, door tussenkomst van de griffier, aan de raad ter vaststelling aanbieden van de gewijzigde verordeningen:

  • de heffing en de invordering van leges in de gemeente 2010, inclusief bijbehorende tarieventabel 2012
  • op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2010
  • op de heffing en de invordering van rioolheffing 2010
  • op de heffing en invordering van onroerendzaak-belastingen 2010
  • op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2010.

Instemmen met een restitutie van de afvalstoffenheffing, ter hoogte van € 15,00 voor een alleenstaande en € 33,- voor een meerpersoonshuishouden, in totaal € 367.000,- over de jaren 2010 en 2011 en daarvoor te beschikken over de egalisatiereserve Reiniging.
Instemmen met, door tussenkomst van de griffier, de raad voor te stellen de restant coalitiegelden 2011 aan het college te mandateren.
Akkoord.

 

Waarborg geldleningen Bouwvereniging Woningbelang
Voorgesteld wordt de door Woningbelang aangegane geldleningen voor de financiering van het herstructureringsproject Bosstraat en energiebesparende maatregelen in de bestaande bouw te garanderen.
Akkoord.

 

Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie
In te stemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012 van de Gemeenschappelijke Regeling Bestuursacademie Zuid-Nederland in liquidatie.
Akkoord.

 

Uitspraak beroepen ontheffingen Wet geluidhinder bestemmingsplan "Lage Heideweg"
Kennis te nemen van de uitspraak en een kopie hiervan ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Art. 41 RvO: voorontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2'
De fractie H&G stelt vragen naar aanleiding van het toegezonden voorontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2'. Voorgesteld wordt:

  • brief als antwoord toe te zenden;
  • de overige politieke partijen, via de griffier, een kopie van de antwoordbrief te sturen.

Akkoord.

 

Starten projectafwijkingsbesluit Kapellerpad 15
In te stemmen met het starten van de procedure voor het projectafwijkingsbesluit (omgevingsvergunning) ex artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° Wabo, waardoor er medewerking kan worden verleend aan de legalisatie en uitbreiding van de camping 'De Kapel' aan Kapellerpad 15, zoals staat beschreven in dit voorstel.
De raad een brief te sturen waarin verzocht wordt binnen twee weken te reageren op dit voornemen.
Geen leges te verhalen voor dit projectafwijkingsbesluit.
Akkoord.