B&W besluitenlijst 2011 09 20

Uitspraken rechtbank over de vrijstellingsbesluiten voor de twee rotondes op de Europalaan
Kennis nemen van de uitspraken van de rechtbank 's-Hertogenbosch.
Nieuw vrijstellingsbesluit nemen.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning De Hazelaar 6 en Nieuwe Waalreseweg 286
Het bezwaarschrift ongegrond verklaren en de omgevingsvergunning van 27 juni 2011 in stand laten.
Akkoord.

 

Bezwaarschrift gericht tegen ingesteld parkeerverbod (verkeersbesluit) aan de Pater Aartslaan in Borkel en Schaft
Het bezwaarschrift van één reclamant niet-ontvankelijk verklaren;
de bezwaarschriften van de vijf overige reclamanten ongegrond verklaren en het bestreden besluit te handhaven.
Akkoord.

 

Beëindiging pacht nabij de Venbergseweg
Instemmen met verzending van een brief.
Uitgifte van het pachtperceel in geliberaliseerde pacht bij inschrijving conform het hiertoe geldende beleid.
Akkoord.

 

CURE
Het algemeen bestuur van CURE middels een brief te berichten.
Akkoord.

 

Ontwikkeling Zeelberg 41a
Geen medewerking meer verlenen aan de ontwikkeling "Zeelberg 41a";
de intentieovereenkomst d.d. 28 januari 2008 te ontbinden;
de planschadeovereenkomst d.d. 19 mei 2008 te ontbinden;
initiatiefnemer en diens gemachtigde informeren middels een brief.
Akkoord.

 

Parkeergarage Luijbregts
Geen medewerking verlenen aan het nader onderzoeken van de mogelijkheid van een ondergrondse parkeergarage op locatie Luijbregts en de planontwikkeling van deze locatie voort te zetten zoals staat opgenomen in de gebiedsvisie Waalreseweg.
De raad en initiatiefnemer informeren over dit besluit middels een brief.
Niet akkoord met voorstel.
College biedt initiatiefnemer de kans om mogelijkheid van ondergrondse parkeergarage op genoemde locatie nader te onderzoeken, waarna college hierover een besluit neemt.

 

Uitstel nota Lokaal Gezondheids Beleid 2012-2016
Instemmen met het verlengen van de huidige nota lokaal gezondheidsbeleid te verlengen tot 1 oktober 2012.
In de raadsagenda opnemen dat het nieuwe lokaal gezondheidsbeleid in het 3e kwartaal 2012 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd;
dit voorstel via de griffier doorgeleiden naar de gemeenteraad.
Akkoord.