B&W besluitenlijst 2011 09 13

Subsidie haalbaarheidsonderzoek glasvezel
Verlenen van een incidentele subsidie van 50% van de kosten, met een maximum van € 9.749,- , aan de Vereniging Industrieel Contact Valkenswaard (VICV) voor een haalbaarheidsonderzoek voor glasvezel op Schaapsloop 1 en 2;
deze subsidie ten laste te brengen van het budget voor economische zaken.
Akkoord.

 

Bevoegdheden gemeentewet artikel 212 en 231
De aanwijzing als kassier in te trekken.
Akkoord.

 

Rapportage Waarderingskamer
Rapportage Waarderingskamer geeft aan dat uitvoering Wet WOZ in de gemeente Valkenswaard goed verloopt. Voor kennisgeving aannemen.
Akkoord.

 

Betaling huisvestingskosten stichting Boodschappenmand
Akkoord gaan met de betaling van € 2940,- aan stichting Camelot voor het gebruik van het pand aan de Barentzstraat 3 voor de huisvesting van Stichting de Boodschappenmand.
Akkoord.

 

Subsidieverzoeken van Stichting Korenfestival Eindhoven en Bigband Nightshift
Afwijzend beslissen op de subsidieverzoeken van de Stichting Korenfestival Eindhoven en Bigband Nightshift.
Akkoord.

 

Mandatering procesbesluit
De bevoegdheid om te besluiten tot het starten van een procedure ter inning van privaatrechtelijke vorderingen, mandateren aan de teammanager Financieel Beheer en Belastingen.
Akkoord.

 

Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011 vaststellen
Vanwege de reorganisatie 2010 en het besluit om aansluiting te zoeken bij de Nationale Ombudsman, bevat het voorstel een aangepaste klachtenregeling die weergeeft hoe om te gaan met klachten over de wijze waarop (een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van) het bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen.

 

Voorstel om het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 160 lid van de Gemeentewet, onder voorbehoud van instemming van de ondernemingsraad op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden, de aangepaste 'Klachtenregeling Valkenswaard 2011' vast te laten stellen.
Akkoord, voor zover b&w daartoe bevoegd is.

 

De raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, onder voorbehoud van instemming van de ondernemingsraad op grond van artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden, voor te stellen de aangepaste 'Klachtenregeling Valkenswaard 2011' op grond van artikel 149 van de Gemeentewet vast te stellen voor zover de raad daartoe bevoegd is.
Akkoord.

 

Ontwerp-aanpassingen Europalaan
Instemmen met:
conclusies rapport 'Inzoomen op het ontwerp Europalaan';
opnemen voorgestelde planaanpassingen in bestek;
planaanpassingen ter kennis brengen van de gemeenteraad;
planaanpassingen opnemen in komende Nieuwsbrief Europalaan.
Akkoord.

 

Zienswijze op provinciale structuurvisie met betrekking tot Grenscorridor N69
Voorstel tot het vaststellen van een brief aan Gedeputeerde Staten, als zienswijze van Valkenswaard inzake de structuurvisie met betrekking tot Grenscorridor N69.
Deze brief na bespreking ervan in de raadsvergadering van 29 september 2011, te zenden aan Gedeputeerde Staten, mits in de raadsvergadering geen noemenswaardige bezwaren naar voren gebracht worden.
Akkoord.

 

Brief gemeenteraad kinderboerderij De Kleine Meer
Instemmen met de brief aan de gemeenteraad over kinderboerderij De Kleine Meer.
Akkoord.