B&W besluitenlijst 2011 09 06

Winkeltijdenwet, koopzondag
Naar aanleiding van een verzoek van Occasion Center Valkenswaard, Van Linschotenstraat 3, op basis van de door uw college vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 18 september 2011 als 'koopzondag' voor deelgebied 3 (industrieterrein Van Linschotenstraat) aan te wijzen.
Akkoord.

 

Raadsinformatiebrief inzake Herstructurering en voortgang uitvoering Wsw
Instemmen met een raadsinformatiebrief inzake de herstructurering en voortgang in de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Akkoord.

 

Hogere waarde plan Hazelaar/Nwe Waalreseweg
Het verzoek tot het verlenen van de ontheffing hogere waarden Wet geluidhinder voor 12 grondgebonden woningen in het plan Hazelaar/Nieuwe Waalreseweg definitief te verlenen.
De ingebrachte zienswijzen tegen het ontwerpbesluit ongegrond te verklaren.
Akkoord.

 

Selectiebesluit archeologie "Lage Heide - wonen"
Instemmen met het selectiebesluit.
Akkoord.

 

Opstalrechtovereenkomsten t.b.v. de aanleg van een riolering
In te stemmen met het aangaan van de overeenkomsten tot het vestigen van een opstalrecht ten behoeve van een riolering op de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenswaard A 147, Valkenswaard A 2875 ged., Valkenswaard E 318 en Valkenswaard H 3589.
Akkoord.

 

Brief inzake verzoek informatie bestemmingsplan Valkenswaard-Noord
In te stemmen met beantwoording verzoek om informatie over bestemmingsplan Valkenswaard-Noord.
Akkoord.

 

Begroting CURE 2012
De gemeenteraad door tussenkomst van de griffier voorstellen het dagelijks bestuur van het Centrum Reinigingstaken Eindhoven & omgeving (CURE) middels een brief mee te delen dat de ingekomen ontwerpbegroting voor 2012 niet heeft geleid tot opmerkingen.
Akkoord.

 

Actieprogramma veiligheid 2011
Vaststellen van het Actieprogramma veiligheid 2011.
Akkoord.

 

Beantwoording mail van de heer Geldens van de fractie H&G
Het mailbericht van de heer Geldens van de fractie H&G, inzake het bouwproject aan de Haagstraat 55 per brief beantwoorden.
Akkoord.