B&W besluitenlijst 2011 08 30

Jongeren op straat 1e helft 2011
Kennis nemen van de stand van zaken aanpak Jongeren op straat eerste helft 2011.
Akkoord.

 

Voortgang Nieuwbouw Brandweer en Gemeentewerf
De gemeenteraad verzoeken voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen voor de afronding van de initiatief fase van de gemeentewerf en de brandweerkazerne. Daarnaast de gemeenteraad kennis te laten nemen van het "Dekkingsonderzoek Valkenswaard".
Akkoord.

 

Groot onderhoud wegen en bruggen 2011

 • Beschikbaar te stellen een budget van € 560.000,= excl. BTW voor het uitvoeren van het voorgestelde onderhoud van wegen en bruggen in 2011;
 • de gemeenteraad, door tussenkomst van de raadsgriffier, informeren.

Akkoord.

 

Vaststellen definitief milieubeleidsplan 2011-2013

 • Instemmen met de behandeling van de zienswijzen tegen het concept-milieubeleidsplan via de zienswijzenota;
 • het milieubeleidsplan op het taakonderdeel energiebesparing aan te vullen;
 • het milieubeleidsplan voor de overige onderdelen ongewijzigd te laten en door de raad te laten vaststellen.

Akkoord.

 

Verhuur grond aan de Bochten 4 t/m 10
Instemmen met het verzenden van brief.
College gaat akkoord met verzending brief waardoor er een huurovereenkomst van tenminste vijf jaren wordt aangegaan en een opzegtermijn van 6 maanden geldt.

 

Raadsagenda september 2011
Het presidium informeren over de planning en voortgang van de raadsagenda september 2011.
Akkoord.

 

Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek belasting samenwerking

 • De eindrapportage voor ter kennisname accepteren;
 • afzien van verdere deelname aan de belastingsamenwerking Waterschap De Dommel en de gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel, Valkenswaard en Waalre;
 • het waterschap de Dommel en de overige gemeenten schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit om af te zien van verdere deelname.
 • onderzoeken naar mogelijkheden op het terrein van belastingen in A2 verband.

Akkoord.

 

Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134)
Raad voorstellen:

 • geen bestemmingsplan vast te stellen ten behoeve van de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie E, nummer 3791 en 3792 voor het gebruik van kantoordoeleinden;
 • het verzoek af te wijzen

Akkoord.

 

Vaststellen Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting via de griffie aanbieden aan gemeenteraad ter vaststelling

 • De Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting via de griffie aanbieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
 • intrekken van de huidige Verordening Leerlingenvervoer 2010-2011.

Akkoord (raad oktober).

 

Algemene subsidieverordening met toelichting 2011 vrijgeven voor inspraak

 • Akkoord gaan met de Algemene subsidieverordening met toelichting 2011 en vervolgens vrijgeven voor de inspraakperiode van 8 september 2011 tot en met 6 oktober 2011.
 • na verwerking van de eventuele inspraakreacties, de notitie via de raadsgriffie voorleggen aan de gemeenteraad ter vaststelling.
 • brief aan de raad versturen ter aankondiging van de inspraakprocedure en ter verstrekking van informatie over het Wmo-beleid.

Akkoord.