B&W besluitenlijst 2011 08 23

Regionaal Risicoprofiel
Kennis te nemen van de eindversie ('bewust Belicht') van het Regionaal Risicoprofiel.
Akkoord.

 

Beleidsplan Crisisbeheersing en Rampenbestrijding,Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2011-2014
Kennis te nemen van het Beleidsplan Crisisbeheersing en Rampenbestrijding,Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2011-2014 en reacties vanuit de gemeenteraad voor 14 oktober 2011 kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
Akkoord.

 

Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016
De gemeenteraad voor te stellen:

 1. vast te stellen het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016;
 2. gemiddeld B (conform de huidige menukaart) vaststellen als gewenst kwaliteitsniveau voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Akkoord.

 

Uitnodiging aanwezigheid kunsttentoonstelling september 2011 in Italië
Geen afvaardiging sturen van het college van B&W naar de tentoonstelling van het Creativ-Kreis-International (CKI) in september 2011.
Akkoord.

 

Totaalpakket uitkeringen via Raet
Geadviseerd wordt te besluiten het totaalpakket uitkeringen (inclusief administratief traject en sollicitatieverplichtingen) uit te besteden aan Raet.
Akkoord.

 

Aanwijzing toezichthouders
Besluiten tot de aanwijzing van een drietal personen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, ten behoeve van het toezicht op de naleving een aantal bepalingen in het kader van het Handhavingsproject Valkenswaard.
Akkoord.

 

Bezwaarschriften gericht tegen verleende omgevingsvergunning voor de bouw van zestien starterswoningen en zes patiowoningen, Haagstraat 55
De bezwaarschriften ongegrond verklaren en het bestreden besluit handhaven.
Akkoord.

 

Het vestigen van PHV Den Hoek op sportpark De Brug in Borkel
Voorgesteld wordt om:

 • het vestigen van PHV Den Hoek naast het gildeterrein van St. Sebastiaan af te wijzen;
 • in te stemmen om PHV Den Hoek te vestigen op sportpark De Brug in Borkel.

Akkoord.

 

Bewegwijzering P-route tijdens evenementen
In te stemmen met de plaatsing van klapborden met verwijzing naar de bestaande P-route tijdens evenementen met centrumafsluitingen.
Akkoord.

 

Gevaarlijke honden artikel 2.59 APV
De hond van de familie Kop aan te wijzen als gevaarlijke hond en verplichten te muilkorven.
Akkoord.

 

Omgevingsvergunning aanleg riolering en kap Weegbree/Kornoeljelaan

 • De gevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg van riolering en de kap van 94 bomen in het plan Weegbree/Kornoeljelaan te verlenen;
 • de ingediende zienswijze tegen de ontwerpbeschikking ongegrond te verklaren.

Akkoord.

 

Antwoorden op de vragen ex artikel 41 Reglement van Orde, Vilderwei 1
De door het raadslid Hovens gestelde vragen vast te stellen.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Stichting Dance4life Nederland
Het subsidieverzoek van Stichting Dance4life Nederland, voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de vervoerskosten van 53 leerlingen van Were Di naar de Heineken Music Hall Amsterdam, afwijzen.
Akkoord.

 

Straatnaamgeving
De volgende straatnamen toekennen aan de wijk Lage Heide:

 1. Sniederslaan
 2. Abt van Hoofstraat
 3. Abt van den Eyndenstraat
 4. Pastoor Vereeptstraat
 5. Pater Staessenpad
 6. Keizerstraat
 7. Koningstraat
 8. Vendelierstraat
 9. Gildebroederpad
 10. Gildezusterpad
 11. Mark
 12. De Aa
 13. Tongelreep
 14. Dieze
 15. Beerze
 16. Donge
 17. Amer
 18. Eempad
 19. Dinkelpad
 20. Berkelpad
 21. Heidehorst.

De naam 'Kerkeind' toekennen aan de straat die gaat lopen van Het Laar naar de Kerkakkerstraat en doorloopt tot aan het perceel Kerkakkerstraat 26.
Akkoord.

 

Aanwenden frictiebudget jaarrekening 2010 ten behoeve van Peuterspeelzaalwerk

 1. Het aanwenden van het frictiebudget jaarrekening 2010 ten behoeve van aanvulling structurele subsidie 2011 Stichting Peuterspeelzalen;
 2. deel van de Wet OKE gelden 2011 beschikbaar stellen ter compensatie verlaging ouderbijdrage 2010 en 2011.

Akkoord.

 

Verzoek bedrijfswoning perceel kadastraal bekend gemeente Borkel sectie F nummer 84 en vergroten bouwblok Kapelweg 6

 • Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Kapelweg perceel kadastraal bekend gemeente Borkel sectie F nummer 84;
 • geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het vergroten van het bouwblok aan de Kapelweg 6.

Akkoord.

 

Verzoek wijziging bestemmingsplan Lindestraat/Berkenstraat

 • Medewerking verlenen aan het verzoek voor het oprichten van een extra woonhuis op het perceel Lindestraat 53, georiënteerd op de Berkenstraat door middel van het voeren van een bestemmingsplanprocedure of een projectafwijkingsbesluit;
 • de gevraagde wijziging niet op nemen in de herziening van het bestemmingsplan "Braken-Bunders".

Akkoord.

 

Ontwerp wijzigingsplan Kluizerdijk 100

 • Instemmen met het ontwerp wijzigingsplan 'Kluizerdijk 100';
 • het ontwerp wijzigingsplan conform artikel 3.6 Wro en afdeling 3.4 Awb zes weken ter inzage leggen.

Akkoord.

 

Principeverzoek agrarisch kinderdagverblijf

 • De raad informeren over dit verzoek;
 • wanneer er geen essentiële bezwaren zijn van de raad, de aanvrager toestemming geven een bestemmingsplan op te laten stellen voor een agrarisch kinderdagopvang aan de Kluizerdijk 92 en hiervoor een intentieovereenkomst op te laten stellen.

Akkoord.

 

Vooroverleg bestemmingsplan 'Rofra'

 • In te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan 'Rofra';
 • voorontwerpbestemmingsplan 'Rofra' vrijgeven voor de inspraak en vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro en het plan voor een periode van 4 weken ter inzage leggen;
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Rofra' ter kennis te brengen van de raad.

Akkoord.

 

Ontwerp bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal'

 • Ontwerp bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal' vaststellen;
 • ontwerpbestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal' vrijgeven voor vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro en toezenden aan betrokken bestuursorganen;
 • de reacties in het kader van het vooroverleg zien als zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal';
 • het ontwerpbestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal' ter kennis te brengen van de raad;
 • het ontwerp bestemmingsplan 'Bergbezinkbassins Dommeldal' op de gebruikelijke manier bekend maken en voor een periode van zes weken ter inzage leggen.

Akkoord.

 

Intrekken verkeersbesluit fietsparkeren op Corridor

 • Intrekken van het eerdere besluit om een parkeerverbodzone voor fietsen en bromfietsen in de Corridor aan te duiden, met uitzondering van de gemarkeerde fietsparkeerstroken of andere fietsparkeervoorzieningen;
 • aanbrengen van borden met de tekst "Gelieve fiets in grijze strook te parkeren" aan de toegangen van de Corridor.

Akkoord.

 

Toekomstvisie

 1. Instemmen met het proces ten aanzien van de concept Toekomstvisie;
 2. instemmen met het (alvast) doorgeleiden van de concept Toekomstvisie naar de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Intrekken vervallen regelingen beheer begraafplaatsen
Intrekken van de volgende regelingen:

 • regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen zoals vastgesteld op 16-12-1998 inclusief de hierop aangebrachte wijzingen/aanvullingen in gevolge besluit van 6-2-2001;
 • regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen zoals vastgesteld op 16-12-1998 inclusief de hierop aangebrachte wijzigingen/aanvullingen ingevolge besluit van 6-2-2011;
 • regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2011.

Akkoord.

 

Contract op- en overslag gemeentelijk afval
Akkoord te gaan met het huurcontract voor de op- en overslag van gemeentelijk afval.
Akkoord.