B&W besluitenlijst 2011 07 12

Archeologisch beleidsplan
Archeologisch beleidsplan, inclusief bijlagen, ter kennisgeving doen toekomen aan de raad.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Vilderwei 1
De bezwaarschriften, gericht tegen de omgevingsvergunning voor het bijgebouw op het adres Vilderwei 1, ongegrond verklaren.
Akkoord.

 

Intrekken Regeling Outplacement gewezen wethouders
Per 1 december 2010 is 'Het Besluit sollicitatieplicht APPA voor gewezen politieke ambtsdragers van 30 november 2010' (Staatsblad 2010, 788) in werking getreden. Hierin zijn nadere regels gesteld voor de uitvoering van de sollicitatieplicht. Meer concreet betekent dit dat de huidige Valkenswaardse regeling outplacement gewezen wethouders niet meer van toepassing is, omdat nu wettelijk in het Sollicitatiebesluit de relevante artikelen zijn opgenomen.
Geadviseerd wordt dan ook de gemeenteraad voor te stellen de regeling Outplacement gewezen wethouders van 31 augustus 1995 per direct in te trekken.
Akkoord.

 

Conceptaanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een aanbouw, gelegen op het perceel Adelbertdal 18 met het doss.nr. PV. 2011.196
Medewerking verlenen om af te wijken van het geldende bestemmingsplan op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2° van de Wabo ('kruimelgevallen beleid').
Akkoord.

 

Milieubeleidsplan 2011-2013

 • Instemmen met het milieubeleidsplan 2011-2013 en uitvoeringsprogramma;
 • het milieubeleidsplan 2011-2013 ter vaststelling aan de raad voorleggen.

Akkoord.

 

Subsidieverzoek fietscross-vereniging Lion D’Or voor organisatie voorronde Europees Kampioenschap 2011
Instemmen met het voorstel om een incidentele subsidie te verstrekken aan fietscrossclub Lion D'Or voor de organisatie van één van de voorronden van het Europees Kampioenschap BMX Fietscross op zaterdag 3 en zondag 4 september 2011 op het Eurocircuit van Valkenswaard.
Akkoord.

 

Onderhoud atletiekbaan AVV
Instemmen met het beschikbaar stellen van een budget voor een noodzakelijke renovatie van de atletiekbaan van AVV.
Akkoord.

 

Beleidsvisie sport en bewegen in Valkenswaard
De concept beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard vrijgeven voor inspraak.
Akkoord.

 

Uitspraak verzoeken om voorlopige voorziening uitwerkingsplan 'Lage Heide natuur'
Kennis te nemen van de uitspraak en deze ter inzage te leggen in de raadsleeskamer.
Akkoord.

 

Feitelijke levering agrarische cultuurgrond ten behoeve van landgoed, vervolg

 • Kennis nemen van het dossier en de tot op heden gevoerde correspondentie;
 • instemmen met de inhoud en verzending van de conceptbrief.

Akkoord.

 

Uitbreiding sportpark Den Dries noordoostelijk
Instemmen met de intentieovereenomst en het Plan van aanpak voor de voorbereidingsfase van het initiatief voor uitbreiding van sportpark Den Dries in noordoostelijke richting vanuit de Stichting Bevordering Golfsport Valkenswaard.
Akkoord.

 

Voorontwerpbestemmingsplan Rijt 2

 • Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2';
 • instemmen met de oplossing ten behoeve van de aanleg van 9 parkeerplaatsen en de aan Zuidzorg door te belasten kosten;
 • instemmen met de Bomen Effect Analyse en de voorwaarden bij de werkzaamheden;
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2' niet ter inzage te leggen in het kader van het inspraaktraject;
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Rijt 2' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen.

Akkoord.

 

Intentieovereenkomst begeleid wonen project Valkenswaard en startconvenant woon-zorgproject locatie Ginneve
Het college besluit akkoord te gaan met:

 • het aangaan van een intentieovereenkomst met St. Schoolteams international (STI), SG Were Di en Woningbelang met als doel een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een begeleid werken- en wonen project in de gemeente Valkenswaard;
 • het sluiten van een startconvenant met Woningbelang en Stichting Valkenhof met als doel een onderzoek te verrichten naar de haalbaarheid van de realisering van een woon-zorgcomplex op de locatie Nieuwe Waalreseweg, te Valkenswaard, lokaal bekend als de flat Ginneve;
 • het afgeven van een volmacht aan wethouder M. Wijnen, ter ondertekening van de intentieovereenkomst begeleid wonen project Valkenswaard en het startconvenant woon-zorgproject locatie Ginneve te Valkenswaard op nog nader te bepalen datum;
 • het verzenden van raadsbrief betreffende bovengenoemde projecten.

Akkoord.

 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Schafterdijk 9'

 • Instemmen met het voorontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9';
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties;
 • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen;
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Schafterdijk 9' op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Besluit ruimtelijke ordening niet ter inzage leggen, maar voldoen met een aankondiging.

Akkoord.

 

Annuleren/wijzigen gereserveerde uren gemeentelijke sportaccommodaties
Instemmen met het opnemen in de Algemene Verhuurvoorwaarden van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties (gymzaal, sporthal, zwembad, buitensportvoorzieningen) dat, met ingang van het nieuwe verhuurseizoen 2011-2012, annuleringen en/of wijzigingen van gereserveerde uren niet worden terugbetaald aan de aanvrager.
Akkoord.

 

Motie PvdA Groene Daken
Instemmen met de beantwoording van de aangenomen motie van de fractie van de PvdA betreffende groene daken.
Akkoord.

 

Voortgang woningbouw-programma

 • Instemmen met doorgeleiden van notitie over de voortgang van het woningbouwprogramma met bijlagen naar de gemeenteraad;
 • instemmen met de hierin vermelde voornemens om:
  • meer aandacht aan de ruimtelijke kwaliteit te besteden;
  • termijnen te koppelen aan medewerking in ruimtelijke procedures;
  • voorlopig zeer kritisch te staan ten opzichte van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met nieuwbouw in de koopsector (nee, tenzij ….);
  • waar mogelijk en verantwoord koop om te buigen naar huur;
 • instemmen met het overzicht locaties, waarin uitgangspunten voor woningbouw zijn opgenomen en waarin een aantal locaties staat opgenomen, waar geen medewerking wordt verleend aan een bestemmingsplanwijziging ten behoeve van (de gevraagde) woningbouw.

Akkoord.

 

Implementatie Wet werken naar vermogen
Instemmen met concept Implementatieplan Wet Werken naar Vermogen (WWNV) (versie 4 - 24.06.11), rekening houdend met onderstaande voorgestelde aanpassingen:

 • bij de verkenningen voor een structurele regionale samenwerking wordt uitgegaan van een regio ter grootte van Zuidoost Brabant;
 • de drie aangekondigde decentralisaties in het bestuursakkoord, zijnde de WWNV, de overheveling van dagbesteding van AWBZ naar WMO en de Jeugdzorg, in samenhang zien en verbinden met elkaar;
 • bij bovengenoemde aanpassingen dient te worden opgemerkt dat deze niet mogen leiden tot vertraging binnen het Implementatieplan WWNV;
 • de vertegenwoordiging binnen de stuurgroep uitbreiden met bestuurlijk draagvlak uit alle drie de regio’s, zijnde A2-regio, De Kempen regio en Veldhoven regio.

Akkoord.

 

Telecommunicatiemast KPN Hoppenbrouwers
Besluiten tot het vestigen van een recht van opstal voor KPN met een jaarlijkse retributie van € 6500,00 voor de locatie Hoppenbrouwers, gemeente Valkenswaard sectie E nummer 3366 (ged.);
instemmen met de planschadeverhaalsovereenkomst voor het verlenen van ontheffing o.b.v. artikel 3.23 Wro.
Akkoord, gelet op besluitvormingsproces 'meerjarenkeuzenota en begroting voor 1 jaar' akkoord met retributiebedrag.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 Wro
Akkoord gaan met het advies van de planschadebeoordelingscommissie Tog Nederland Zuid b.v. inzake Haagstraat 9.
Akkoord.

 

Sportontmoeting gemeente Valkenswaard - gemeente Tienen in 2012
In het kader van de jumelage met de gemeente Tienen (B) in te stemmen met de organisatie van de sportontmoeting tussen de gemeenten Tienen (B) en Valkenswaard in 2012 door team Sport van de gemeente Valkenswaard;
Akkoord, het voorstel wordt opgenomen in begroting 2012.

 

Start bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22

 • In te stemmen met variant 1 en 2 zoals weergegeven in de bijlagen en BAM Woningbouw één van deze varianten laten uitwerken in een bestemmingsplan;
 • de nodige procedures, zijnde een bestemmingsplanprocedure en ontheffing hogere grenswaarde, in gang te zetten;
 • het voorontwerpbestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' te zijner tijd in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening toezenden naar diverse instanties
 • bij het ontwerpbestemmingsplan 'Geenhovensedreef 20-22' een informatieavond organiseren voor omwonenden en andere belangstellenden;
 • de ontwikkelaar, SV Valkenswaard en de gemeenteraad middels een brief informeren over dit besluit.

Akkoord en inspraaktraject opstarten.

 

Voortgangsrapportage Herinrichting Europalaan
Instemmen met:

 • voortgangsrapportage najaar 2010/voorjaar 2011;
 • voortgangsrapportage ter inzage voorleggen aan gemeenteraad;
 • planvoorbereiding afronden tot/met aanbestedingsprocedure/kredietaanvragen.

Akkoord.

 

Opzeggen huurovereenkomsten ten behoeve van aanleg riolering
Instemmen met de inhoud en verzending van de brieven.
Akkoord.

 

Motie 1 raadsvergadering 07-07-2011
BP Lage Heide; fietscrossbaantje.
College betrekt motie bij inrichtingsplan.

 

Motie 2 raadsvergadering 07-07-2011
BP Lage Heide; eenrichtingsverkeer Venbergseweg.
College verwerkt motie in verkeersbesluit in overleg met wijkraad.