B&W besluitenlijst 2011 06 28

Overdracht taakstelling Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 2011

 • Instemmen met de overdracht van de taakstellling Wsw over 2011 van 2 SE van Waalre naar Valkenswaard;
 • de directeur van de gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningen Regio Eindhoven (GR WRE, Ergon) machtigen m.b.t. de indiening van dit verzoek aan het Ministerie van SZW;
 • machtiging ondertekenen.

Akkoord.

 

Vaststellen van Beveiligingsplan inclusief procedures
Het Beveiligingsplan inclusief bijbehorende procedures vast te stellen.
Akkoord.

 

Beheer oude begraafplaats

 • In principe in te stemmen met de oprichting van een stichting ten behoeve van met name het monumentale beheer van de oude begraafplaats;
 • geen afgevaardigde voorgedragen als lid van het stichtingsbestuur;
 • de kosten verband houdende met het oprichten van de stichting ten laste brengen van de exploitatie van het beheer van de oude begraafplaats;
 • na oprichting van de stichting in samenspraak komen tot het afsluiten van een beheersovereenkomst en hieraan een budget koppelen op basis van budgettaire neutraliteit voor onze gemeente.

Akkoord.

 

Horecastappenplan

 • Intrekken van het Horecastappenplan Valkenswaard 2008;
 • vaststellen van het Horecastappenplan Valkenswaard 2011.

Akkoord.

 

Budgetaanvraag vervanging speeltoestellen 2011-2012

 • Een budget van € 140.550,- beschikbaar te stellen vanuit de "bestemmingsreserve speeltoestellen";
 • een budget van € 27.750,- beschikbaar te stellen vanuit de "bestemmingsreserve buitenspeelplaatsen peuterspeelzalen".

Akkoord.

 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011
Het bedrag dat is opgenomen in het perspectievenprogramma 2011 beschikbaar te stellen voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek 2011.
Akkoord.

 

Reactie brief zwemverenigingen inzake ontwikkelingen zwembad De Wedert
In te stemmen met de inhoud van brief naar aanleiding van de ingezonden brief d.d. 16 mei 2011 van zwemvereniging VZ&PC Tempo en ZW De Watervrienden over de toekomst van zwembad De Wedert.
Akkoord.

 

Besteding wijkbudget Borkel en Schaft
De Dorpsraad Borkel en Schaft toestaan om een eenmalig af te wijken van de vastgestelde criteria voor bestedingen uit het eigen wijkbudget i.v.m. aanstelling extra peuterleidster peuterspeelzaal Borkellijntje
Akkoord.

 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan/sluitingstijden horeca

 • Instemmen met convenant sluitingstijden horeca;
 • instemmen met convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan;
 • ondertekenen van beide convenanten;
 • KVU-maatregelen uitvoeren.

Akkoord.

 

Nieuwbouw brandweerkazerne en Nieuwbouw gemeentewerf
Op basis van het besluit van 18 juni 2009 kennis te nemen van twee nieuwe projectnamen:

 • nieuwbouw Brandweerkazerne en
 • nieuwbouw gemeentewerf
 • besluiten het project nieuwbouw brandweerkazerne voor te bereiden voor het realiseren op de bestaande locatie aan de Emmalaan / Maastrichterweg 55A;
 • voor het project nieuwbouw gemeentewerf het bijstellen van de oude beoordelingsmatrix binnen de scope van het industrieterrein te Valkenwaard;
 • eindrapport dekkingsplan brandweer Valkenswaard conform motie van 26 maart 2009 ter informatie aan de gemeenteraad voorleggen;
 • het bijstellen van het eerdere gezamenlijk Programma van Eisen aanpassen voor een Programma van Eisen alleen voor de brandweer;
 • uitspreken dat in beginsel, zo voor zover mogelijk, beide projecten parallel dienen te lopen om deze werken (brandweer en gemeentewerf) als een gecombineerd werk aan te besteden. Deze gecombineerde manier van werken heeft betrekking op zowel het projectmanagement als de bouw van beide projecten;
 • twee voorbereidingskredieten á € 50.000 (werf) en € 80.000 (brandweer) aanvragen bij de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Handhavingsjaarverslag 2010

 • Handhavingsjaarverslag vast te stellen;
 • het jaarverslag ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad.

Akkoord.

 

Centrummanagement; afrekening subsidie 2010
De gemeentelijke bijdrage voor 2010 ten behoeve van het centrummanagement vast te stellen op € 45.000,-;
Het restant over te maken aan de Stichting Centrummanagement Valkenswaard;
Akkoord, in overleg treden met stichting Centrummanagement over toekomst centrummanagement.

 

Stand van zaken ontwikkeling Luikerweg 1-19 en Molenstraat 1-7
Het besluit van 19 januari 2010 te handhaven, en punt 2 en 4 als volgt aan te passen:
2. In het plan worden circa 40 woningen gerealiseerd in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters en maximaal 67 woningen in de vrije sector.
4. De afspraken worden vastgelegd in een intentieovereenkomst. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan kunnen worden opgepakt.
Akkoord, met tegenstem wethouder Wijnen vanwege te grote bouwhoogte en te veel aan woningen.

 

Groote Heide
Instemmen met het Position Paper Transnationaal landschap De Groote Heide als basis voor verdere uitwerking van het project Groote Heide.
Akkoord.