B&W besluitenlijst 2011 06 21

Afwijzen verzoek tot betaling van de Provincie Noord-Brabant
Instemmen met verzending van brief met betrekking tot verzoek om bijdrage in het kader van de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij 2005.
Akkoord.

 

Principe-verzoek vestiging kinderdagverblijf Kids World aan Hoppenbrouwers 12

 • Medewerking verlenen aan het verzoek om op het perceel Hoppenbrouwers 12 (locatie Rofra) een kinderdagverblijf te vestigen;
 • dit verzoek meenemen in de bestemmingsplanprocedure ingevolge artikel 3.8 Wro, die reeds door Rofra is gestart.

Akkoord.

 

Aanwijzing plaatsvervangend kassier en plaatsvervangend invorderingsambtenaar
A Schellekens aanwijzen als plaatsvervangend gemeentekassier en plaatsvervangend invorderingsambtenaar met ingang van 1 juli 2011.
Akkoord.

 

Gedichtenbundel F. Hoppenbrouwers
Uitgifte gedichtenbundel en aanschaf oplage.
Akkoord.

 

Aansluiting telefonische en digitale vraagbeantwoording bij CJG gemeente Eindhoven, huur, jeugdwijzer, verantwoording BDU 2010 en ondertekening Amendement overeenkomst Zorg voor Jeugd

 • In te stemmen met het aansluiting zoeken bij Eindhoven voor wat betreft de telefonische en digitale vraagbeantwoording Centrum voor Jeugd en Gezin. Hiervoor een structureel bedrag van € 5.500,- opnemen. Deze middelen zijn beschikbaar vanuit de BDU die vanaf 2012 aan de Algemene Uitkering zal worden toegevoegd;
 • de huur beschikbaar stellen van maximaal 6 x per jaar in het dorpshuis Borkel & Schaft ten behoeve van het spreekuur CJG;
 • aanschaffen van sociale kaart jeugdwijzer-brabant van K2;
 • de inhoudelijke verantwoording richting ministerie inzake de Brede Doeluitkering (BDU) Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 2010 ondertekenen, zodat deze voor 1 juli 2011 verzonden kan worden;
 • ondertekenen Amendement overeenkomst Zorg voor Jeugd.

Akkoord.

 

Art. 41 RvO project Haagstraat - Willibrorduslaan
instemmen met beantwoording van vragen die door de fractie van H&G met betrekking tot grondprijzen betaald door Woningbelang in het project Haagstraat – Willibrorduslaan, op grond van artikel 41 RvO, zijn gesteld.
Akkoord.

 

Actieplan Verslavingspreventie 2011
Kennis nemen van het actieplan Verslavingspreventie 2011.
Akkoord

 

Taakstelling formatiebudget
Kennisnemen van de prognose dat de taakstelling formatiebudget in 2011 voor € 750.000 gerealiseerd kan worden.
Akkoord.

 

Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsvorm A2-samenwerking

 1. De notitie "samenwerkingsvorm A2-samenwerking" voor kennisgeving aannemen;
 2. instemmen met het voorstel om als toekomstige samenwerkingsvorm voor de A2-samenwerking te kiezen voor de oprichting van een openbaar lichaam;
 3. in te stemmen met het voorgestane vervolgtraject, waaronder de opdracht aan het kernteam A2 om een concept gemeenschappelijke regeling verder voor te bereiden, als ook de tijdsplanning en betrokkenheid van de raden hierin.

Akkoord.

 

Budget vervanging bij ziekte

 • Kennis nemen van de overschrijding van het budget vervanging bij ziekte;
 • op korte termijn een onderzoek te starten naar oorzaken van het ziekteverzuim.

Akkoord.

 

DVO VRBZO

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst (DVO) d.d. juni 2011 inzake de lokale brandweerzorg Valkenswaard;
 2. de burgemeester namens het college de DVO te laten tekenen.

Akkoord.

 

Vaststellen scenariokeuze Keuzenota Monumentenbeleid
Besloten wordt om de keuzenota te voorzien van een startnotitie en voor te leggen aan de raad.