B&W besluitenlijst 2011 06 14

Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van Orde Kwestie Vilderwei 1
De door het raadslid Hovens gestelde vragen te beantwoorden.
Akkoord.

 

Recht van opstal HOD
In te stemmen met het verlengen respectievelijk wijzigen van een opstalrecht en alle bestaande en nieuwe opstallen en voorzieningen van HOD vast leggen in een nieuw allesomvattend recht van opstal onder de gebruikelijke condities.
Akkoord.

 

Verhuur grond aan de Bochten 4 t/m 10
In te stemmen met de verhuur van grond aan de Bochten 4 t/m 10.
Akkoord.

 

Vaststelling overeenkomsten ontwikkelingen Rofra

 • De planschadeverhaalsovereenkomst en natuurcompensatieovereenkomst vaststellen;
 • overeenkomsten laten paraferen en ondertekenen door de burgemeester.

Akkoord.

 

Samenwerking UWV-WERKbedrijf

 • Het beëindigen van de samenwerking in het werkplein Valkenswaard per 1-1-2012 en overleggen met het UWV-WERKbedrijf over de inrichting van de dienstverlening in 2012 met als uitgangspunt dat klanten alleen worden doorgestuurd voor een werkintake als dat zinvol is;
 • bezien of samenwerking op andere leest geschoeid en op regionaal niveau onder de nieuwe omstandigheden vanaf 2013 kan bijdragen aan de gemeentelijke dienstverlening;
 • het UWV-WERKbedrijf hierover in stappen informeren, zodra gemeenten de impact de Wet Werken naar Vermogen concreet genoeg in beeld hebben;
 • de gemeenteraad informeren.

Akkoord.

 

Evaluatie Timco
Kennis te nemen van de evaluatie van de gemeentelijk processen bij de grote brand bij Timco Plastics B.V.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 Wro

 • Het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van de eigenaar van de onroerende zaak aan Willibrorduslaan 96 afwijzen, conform het advies van SAOZ;
 • het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van de eigenaar van de onroerende zaak aan Willibrorduslaan 98 afwijzen, conform het advies van SAOZ.

Akkoord.

 

Financiële verslagen en begrotingen wijkraad Dommelen en dorpsraad Borkel en Schaft

 • Het financiële verslag 2009 van de wijkraad Dommelen accorderen;
 • de begroting 2011 van wijkraad Dommelen goedkeuren en overgaan tot uitbetaling van het gevraagde bedrag ad € 6.750,-;
 • het financiële verslag 2010 van de dorpsraad Borkel en Schaft accorderen;
 • de begroting 2011 van de dorpsraad Borkel en Schaft goedkeuren en overgaan tot uitbetaling van het gevraagde bedrag ad € 3.785,25;
 • de structurele bezuiniging per 2012 op deze budgetten realiseren volgens de verdeelsleutel en deze vervolgens opnemen in de gemeentelijke begroting 2012;
 • de raad middels een raadsbrief in kennis stellen van het bovenstaande.

Akkoord.

 

Regionaal beleidsplan en Regionaal Risicoprofiel

 • In te stemmen met beschreven procesgang m.b.t. aanvulling risicoprofiel;
 • in te stemmen met beschreven procesgang m.b.t. gemeenteraad in relatie tot consultatie beleidsplan;
 • beleidsplan ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

Akkoord.

 

Masterplan herstructurering Schaapsloop 1
Instemmen met Masterplan bedrijventerrein Schaapsloop 1.
Akkoord.

 

Protocol Toezicht en Handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

 • Intrekken protocol Handhaving Kinderopvang van mei 2009;
 • vaststellen protocol Toezicht en Handhaving Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen van mei 2011;
 • vaststellen Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang 2011.

Akkoord.

 

Verkoop Maastrichterweg VKW K 113

 • Besluiten om onder voorwaarden circa 11.519 m² weiland met stal te verkopen;
 • besluiten 30.375 m² agrarische grond met gelijkblijvende voorwaarden in reguliere pacht te houden (met pachtwijzigingsovereenkomst);
 • besluiten 17.884 m² grond te bestemmen voor een faunapassage en deze in geliberaliseerde pacht uit te geven met overigens gelijkblijvende voorwaarden.

Akkoord.

 

Markt, fiets in voetgangersgebied mogelijk, artikel 41 vraag
Akkoord gaan met beantwoording van vragen van de fractie H&G over gebruik van de fiets op de Markt.
Akkoord.