B&W besluitenlijst 2011 05 31

Subsidie woonzorg-alarmering aan Stichting Tympaan
Instemmen met stopzetting van subsidie woonzorgalarmering aan Stichting Tympaan met ingang van 2012.
Akkoord.

 

Vaststelling subsidie 2011 Lumens plus toekennen subsidie frontoffice CJG

 • De subsidie 2011voor Lumensgroep (Dommelregio) vaststellen op € 466.030,-, zodat de beschikking kan worden opgemaakt (regulier AMW, Jeugd, Kwetsbaren en Materiële Dienstverlening);
 • voor frontoffice CJG is € 16.240,- beschikbaar;
 • voor trainingen sociale vaardigheden 12- en 12+ of loverboy-problematiek is € 16.495,- beschikbaar;
 • voor Schuldhulpverlening worden via SWI extra 16 individuele trajecten en vier groeptrajecten ingekocht.

Akkoord.

 

Beantwoording art.41-vragen D66
Akkoord met antwoorden, verwoord in de brief namens het college, over de vragen van D66 betreffende de stand van zaken van uitvoering van de op 3 november 2010 aangenomen motie over subsidiebeleid.
Akkoord.

 

Pubers in de Knel van Herlaarhof
Akkoord te gaan met de inkoop van 2 hulpverleningstrajecten 'Pubers in de Knel' bij Herlaarhof.
Akkoord.

 

Handleiding geheimhouding
Vaststellen van de Handleiding met betrekking tot het opleggen van geheimhouding ex artikel 25 en 55 van de Gemeentewet.
Akkoord.

 

Voornemen aanwijzing gemeentelijk monument, Leenderweg 42, Leenderweg 73-75 en het theehuis met omliggende tuin op Molenstraat 210
Op voordracht van de Monumentencommissie de procedure te starten om de panden Leenderweg 42, Leenderweg 73-75 en het theehuis met omliggende tuin op Molenstraat 210 te beschermen als gemeentelijk monument.
Extern advies inhuren wanneer het voornemen om een pand als gemeentelijk monument aan te wijzen op bezwaren stuit.
Akkoord.

 

Advies opleggen last onder dwangsom Maastrichterweg 144
Wij adviseren middels oplegging van een last onder dwangsom handhavend op te treden tegen het in strijd met de wet bewonen van het kantoorpand (2ee woning) op het perceel Maastrichterweg 144 te Valkenswaard.
Akkoord.

 

Ontwikkeling Gertrudisdal 2/ Norbertusdreef 10

 • Instemmen met stedenbouwkundig voorkeursmodel voor de ontwikkeling van de locatie Gertrudisdal 2/ Norbertusdreef 10;
 • de raad informeren/ consulteren.

Akkoord.

 

Vergroting en vorm-verandering van het bouwblok aan de Kluizerdijk

 • Medewerking verlenen voor het vergroten en vormveranderen van het bouwblok aan de Kluizerdijk 100;
 • opstarten van de artikel 3.6 Wro procedure (wijzigingsplan).

Akkoord.

 

Ontwerpbestemmings plan Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar';
 • instemmen met de voorlopig berekende exploitatiebijdrage, ter grootte van € 101.000,00 ten behoeve van het kostenverhaal;
 • instemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en de omgeving hierover informeren

Akkoord.

 

Volmachtverklaring IDEAL
Voorgesteld wordt om de Bank Nederlandse Gemeente te machtigen om een overeenkomst inzake IDEAL met ING Bank aan te gaan.
Akkoord.

 

Brieven over bouwplan "Willibrorduslaan-Haagstraat" en "Haagstraat 55"
De briefschrijfster antwoorden overeenkomstig de voorgestelde brief.
Akkoord.

 

Prestatieafspraken 2011 Woningbelang
Instemmen met de (concept) prestatieafspraken 2011 tussen de gemeente en Woningbelang en de gemeenteraad hiervan in kennis stellen door tussenkomst van de griffie.
Akkoord.

 

Ontwerpbestemmingsplan Barentszstraat

 • Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan 'Barentszstraat';
 • instemmen met de exploitatiebijdrage t.b.v. het kostenverhaal;
 • instemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit;
 • de 'openbare ruimte' binnen het plangebied niet over te nemen van de ontwikkelende partij;
 • het ontwerpbestemmingsplan conform artikel 3.8 lid 1 Wro gedurende een periode van zes weken ter inzage leggen;
 • de raad en de omgeving hierover informeren.

Akkoord.

 

Aanpassen status aan collegebesluit tot aankoop perceel Valkenswaard H 139 ged. ten behoeve van woningbouw Lage Heide
In te stemmen met het opheffen van de status “geheim” aan het collegebesluit van 17 mei 2011 met betrekking tot de aankoop van grond ten behoeve van het plan Lage Heide wonen.
Akkoord.

 

Onderzoek privatisering kermis

 • Akkoord te gaan met de stapsgewijze aanpak voor een onderzoek naar mogelijke privatisering van de gemeentelijke kermissen;
 • een (ambitie)keuze te maken uit één van de vier opties voor mogelijk toekomstige kermisterreinen.

Akkoord.

 

Trouwen op locatie

 • Trouwen op iedere locatie in Valkenswaard, onder voorwaarden, mogelijk te maken;
 • het Reglement Burgerlijke Stand gewijzigd vast te stellen en het vorige in te trekken;
 • de teammanager KCC de bevoegdheid te verlenen locaties te (laten) beoordelen en aan te wijzen.

Akkoord.

 

Personele formatie

 • Bij de Nota kaders begroting 2011 vanaf 2011 voor te stellen om een bedrag te ramen voor structurele inzet van een GBA-specialist (wettelijke taak) en twee trainees;
 • in te stemmen met tijdelijke ondersteuning van een P&C-adviseur voor het thema 'beheer op orde' in het kader van de organisatieontwikkeling en handhaving brandveiligheid;
 • nadere voorstellen voor knelpunten in de formatie af te wachten voor 1 juli 2011.

Akkoord.