B&W besluitenlijst 2011 05 24

Art 41 vraag van D'66 betreffende opslag biometrische gegevens
Antwoordbrief aan fractievoorzitter D'66 mevrouw Berendsen.
Akkoord.

 

Beantwoording raadsvragen ex art 41 RvO
Beantwoorden van vragen artikel 41 Reglement van orde van de fractie H&G betreffende snelheidscontroles in 30 km zones.
Akkoord.

 

Vaststelling beheerregeling GBA
De beheerregeling GBA 2011 vast te stellen.
Akkoord.

 

Vaststelling bijlagen gba verordening
De bijlagen 1 t/m 6 behorend bij de GBA verordening vast te stellen.
Akkoord.

 

Wmo uitgaven voorzieningen 1e kwartaal 2011

  • Kennis te nemen van de rapportage "Wmo uitgaven voorzieningen 1e kwartaal 2011";
  • kwartaalrapportage ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Aanstellingsbesluit

  • Aanstelling tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aanwijzing als belastingdeurwaarder;
  • alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar van de gemeentelijke belastingen en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder intrekken.

Akkoord.

 

Art 41 RvO - vragen H&G; aanleg bergbezinkbassins
Instemmen met brief met de beantwoording van de vragen van de fractie H&G betreffende planning van de aanleg van de bergbezinbassin.
Akkoord.

 

Handreiking integriteit
Kennisnemen van de geactualiseerde handreiking integriteit.
Akkoord.

 

Krediet vervanging waterkunstgrasmat HOD
De raad, door tussenkomst van de griffier, voor te stellen:

  • een investeringskrediet van € 290.000, - beschikbaar te stellen voor het vervangen van de kunstgrasmat op het hoofdveld van HOD en;
  • deze kosten vervolgens te verhalen op de opdrachtnemer / hoofdaannemer.

Akkoord.