B&W besluitenlijst 2011 05 17

De Biezen 1

 1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek om voor het perceel de Biezen 1, kadastraal bekend als B4074, gelegen in het bestemmingsplan 'Braken - Bunders', de bestemming van 'Niet industrieel bedrijfsterrein' te wijzigen naar de bestemming 'Wonen';
 2. aanvrager hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

A2-omgevings-beleidsplan 2011-2014

 1. Vaststellen omgevingsbeleidsplan A2-gemeenten;
 2. het plan ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Akkoord.

 

Vervangen vloer buurthuis 't Huukske
Een beroep doen op het Leefbaarheidsfonds voor de vervanging van de vloer van buurthuis 't Huukske.
Akkoord.

 

Basistaken toerisme en wervende promotie
Het SRE informeren over het standpunt van de gemeente Valkenswaard inzake de basistaken toerisme en wervende promotie.
Akkoord.

 

Beëindiging subsidie schoolzwemmen met ingang van schooljaar 2011-2012
Instemmen met beëindiging subsidie schoolzwemmen met ingang van schooljaar 2011-2012.
Akkoord.

 

Nota veiligheid 2011-2014
De raad, door tussenkomst van de griffier, voorstellen de nota Veiligheid 2011-2014 vast te stellen.
Akkoord.

 

Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE
Conform de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE, hierna te noemen Ergon) wordt de jaarrekening en het jaarverslag van Ergon aan de raden van de deelnemende gemeenten aangeboden. De raden zijn dan in de gelegenheid van hun gevoelens ter zake te doen blijken. De accountant heeft de jaarstukken reeds goedgekeurd.
Advies:

 1. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van Ergon over het jaar 2010;
 2. het presidium voor te stellen om raadsvoorstel en raadsbesluit voor te leggen aan de gemeenteraad op 29 juni 2011.

Akkoord.

 

Machtiging zitting Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State
De heren Vorster en Janssen te machtigen om namens het college c.q. de gemeenteraad het woord te voeren tijdens de zitting van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 9 juni 2011 (heeft betrekking op vastgestelde bestemmingsplan Lage Heideweg en de bijbehorende ontheffing hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Wet geluidhinder).
Akkoord.

 

Verzoek aanpassing Keersop 17

 1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek voor het wijzigen van de bestemming van de huidige woning en het oprichten van een nieuwe woning op het perceel Keersop 17 te Dommelen;
 2. aanvrager hiervan op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Krediet projecten IDOP subsidie Borkel en Schaft
De raad voorstellen om een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 750.000,- voor een viertal projecten uit het IDOP Borkel en Schaft.
In afwachting van bestuurlijk overleg met provincie doorgeleiden naar de raad.

 

Beleidsvisie sport en bewegen

 1. Kennis nemen van de concept beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard, alsmede van de tijdplanning voor de verdere procedure, en;
 2. deze via de griffie ter kennis te brengen aan de gemeenteraad;

Akkoord.

 

Subsidie kunstproject 'Coming Out, Being In'
Instemmen met de verlening van een garantiesubsidie ten behoeve van het kunstproject 'Coming Out, Being In'.
Akkoord.

 

Uitspraak rechtbank over Zeelberg 33a
Het bezwaarschrift gegrond verklaren en de last onder dwangsom herroepen.
Akkoord.

 

Intrekking handhavingsbesluit Vilderwei 1

 1. Het besluit op bezwaar van 2 november 2010 waarbij betrokkene werd gelast om het zonder vergunning gerealiseerde bouwwerk (hobbyatelier, garage, berging) te verwijderen, intrekken;
 2. van deze intrekking ook de omwonenden die destijds een bezwaarschrift hebben ingediend, op de hoogte stellen.

Akkoord.

 

Instelling gezamenlijke A2-bezwarencommissie

 1. Te besluiten om het raadsvoorstel en verordening voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. krediet in 2011 beschikbaar stellen;
 3. de raad voor te stellen de structurele kosten van € 5.000 tot € 15.000,- op te nemen in de begrotingen voor 2012 en verder;
 4. in te stemmen met de criteria voor de locatie van de nieuwe commissie;
 5. in te stemmen met de criteria voor het profiel van de nieuwe commissieleden.

Akkoord.

 

Onttrekking aan de openbaarheid van de weg

 1. Instemmen met raadsvoorstel voor het onttrekken aan de openbaarheid van kadastraal percelen VKW E nummers 3934 en 3935 en de raad te verzoeken hiermee in te stemmen;
 2. het raadsvoorstel via tussenkomst van de raadsgriffier door te geleiden naar de raadsvergadering van 29-06-2011.

Akkoord.

 

VVV
Het SRE informeren over het standpunt van de gemeente Valkenswaard inzake de lokale VVV-winkel, personeel en VVV-merknaam.
Akkoord.