B&W besluitenlijst 2011 05 10

Begroting 2012 GGD Brabant-Zuidoost

 1. In te stemmen met de concept-programmabegroting 2012;
 2. in te stemmen met de methodiek van het jaarlijks indexeren van het bedrag per inwoners voor de budgetperiode 2012-2015;
 3. in te stemmen met bijgevoegde zienswijze naar aanleiding van de concept-programmabegroting 2012 van de GGD Brabant-Zuidoost.

Akkoord.

 

Verklaring van geen bedenkingen op basis van artikel 6.5 lid 3 BOR en delegatie artikel 6.12 lid 3 Wro
De raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen in te stemmen met het voorstel 'het niet eisen van een verklaring van geen bedenkingen en delegatie van het besluit om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen, bij een omgevingsvergunning en een wijzigingsplan'.
Akkoord.

 

Ontwikkeling Zeelberg 41a (II)

 1. Het besluit van 19 oktober 2010 met nummer 10b&w00708 intrekken;
 2. in het voorontwerpbestemmingsplan "Zeelberg 41a" de bestaande woning onder het overgangsrecht brengen, mits er harde schriftelijke afspraken worden gemaakt over de sloop van de bestaande woning.

Akkoord.

 

Contract WEB 2011 volwasseneneducatie
Instemmen met de tekst van het contract en over te gaan tot ondertekening van dit contract.
Akkoord.

 

Proces postverwerking
In te stemmen met de aanpassing van het postproces, op basis van de bevindingen van het "procesverbeterteam post".
Akkoord.

 

Wijziging besluit Informatiebeheer 2006
Vernieuwen van het Besluit Informatiebeheer 2006 als gevolg van Archiefregeling Nederland 2009, geldig per 1-4-2010.
Akkoord.

 

Wijzigen Archiefverordening 2006
De Archiefverordening Valkenswaard 2006 wijzigen zodat deze aan de regelgeving voldoet.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan en exploitatieplan 'Kerkakkerstraat'

 1. Besluiten een anterieure exploitatieovereenkomst, planschadeovereenkomst en koopovereenkomst aan te gaan voor de ontwikkeling aan de Kerkakkerstraat;
 2. instemmen met concept selectiebesluit (archeologie);
 3. de raad, via tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen:
  • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde 'Zienswijzennota bestemmingsplan Kerkakkerstraat';
  • het bestemmingsplan 'Kerkakkerstraat' met nummer NL.IMRO.0858.BPkerkakkerstraat-VA01 conform het gestelde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) gewijzigd vast te stellen;
  • in te stemmen met de voorgestelde behandeling van de ontvangen zienswijzen conform bijgevoegde 'Zienswijzennota exploitatieplan Kerkakkerstraat';
  • het exploitatieplan 'Kerkakkerstraat' gewijzigd vast te stellen;
  • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM Inspectie en de Provincie Noord-Brabant verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbesluit.

Akkoord.

 

Brede school de Vlaswiek, Buitenschoolse opvang (BSO)

 1. Instemmen met raadsvoorstel "Brede school de Vlaswiek” t.b.v. het beschikbaar stellen van een krediet van € 115.000,- (incl. BTW) voor de BSO;
 2. het raadsvoorstel door tussenkomst van de griffier doorgeleiden naar de Raad van 29 juni 2011.

Akkoord.

 

Vaststelling gebruikstarieven sportaccommodaties 2011-2012
In te stemmen met het aanpassen van de tarieven voor het in gebruik geven van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, inclusief de entreegelden voor zwembad De Wedert, voor het seizoen 2011 - 2012 met de CBS- consumentenprijsindex van 2,0 % ten opzichte van de tarieven 2010-2011 en de raad hierover nader te informeren.
Akkoord.

 

Vaststellen bestemmingsplan "Lage Heide wonen" en exploitatieplan "Lage Heide wonen" alsmede de beeldkwaliteitplannen "Lage Heide, wonen" en "Lage Heide, landgoed"

 1. In te stemmen met bestemmingsplan "Lage Heide wonen";
 2. in te stemmen met exploitatieplan "Lage Heide wonen";
 3. de indieners van de zienswijzen in het kader van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan van het standpunt en de vervolgprocedure op de hoogte te stellen;
 4. de gemeenteraad, middels tussenkomst van de raadsgriffier, voorstellen;
  • om het definitieve bestemmingsplan "Lage Heide wonen" met nummer NL.IMRO.0858.BPlageheidewonen-VA01 gewijzigd vast te stellen;
  • om in te stemmen met de Notitie: zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Lage Heide wonen;
  • om het definitieve exploitatieplan "Lage Heide wonen" gewijzigd vast te stellen;
  • om in te stemmen met de Notitie; zienswijzen ontwerp-exploitatieplan Lage Heide wonen;
  • gelet op de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan de VROM-inspectie en de provincie Noord-Brabant op voorhand te verzoeken geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van het vaststellingsbelsuit;
  • om in te stemmen met de bijgevoegde Zienswijzennotitie ontwerpbeeldkwaliteitplannen 'Lage Heide woongebied' en 'Lage Heide landgoed';
  • om het beeldkwaliteitplan Lage Heide, woningbouw vast te stellen;
  • om het beeldkwaliteitplan Lage Heide, landgoed vast te stellen;
  • om hierin benoemde architectonische criteria als onderdeel van het gemeentelijke welstandsbeleid vast te stellen.

Akkoord.

 

Bestuursakkoord 2011-2015
Onder de huidige condities het bestuursakkoord 2011-2015 verwerpen.
Akkoord.

 

Uitbreiding service w.o. openbaar toilet
Zonder advies.
Het college voert de motie niet uit, omdat het college geen onrendabele service voorzieningen wenst toe te voegen aan een onrendabele fietsenstalling. College werkt wel alternatieven uit t.a.v. gewenste service voorzieningen. Voorwaarde hierbij is dat dit onderzoek naar alternatieven binnen bestaande capaciteit mogelijk is, anders deze wens opvoeren bij kadernota.

 

Mogelijkheden aanleg herinneringsbos
Zonder advies.
College neemt motie over met vraag of dit binnen bestaande capaciteit gerealiseerd kan worden of dat deze wens via kadernota geprioriteerd dient te worden.

 

Concept-bestuursakkoord VNG-kabinet
Zonder advies.
Motie wordt overgenomen.