B&W besluitenlijst 2011 05 03

Gunning opdracht maatschappelijk vastgoed

 • Een bedrag te voteren voor de gunning van de opdracht;
 • een bedrag voteren als reservering voor onvoorziene kosten;
 • over te gaan tot gunning van de opdracht.

Akkoord.

 

Aanwijzing nieuwe vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de klachtenregeling ongewenst gedrag
Mevrouw D. Busch, werkzaam bij 365ArboNed, aan te wijzen als nieuwe vertrouwenspersoon zoals bedoeld in de klachtenregeling ongewenst gedrag.
Akkoord.

 

Hulptabel Leidinggeven taakwaardering
De hulptabel Leidinggeven die bij toepassing van taakwaardering wordt gehanteerd, aan te passen aan de sinds 1 juni 2010 geldende organisatiestructuur conform het door Capgemini gegeven advies.
Akkoord.

 

Milieuvergunning Inbev Nederland B.V.

 • Definitief de gevraagde milieuvergunning voor het veranderen en in werking hebben na verandering van een bierbrouwerij te verlenen aan Inbev Nederland B.V. met uitzondering van:
  1. het oprijden van de trailerparking door een vrachtwagen in de avondperiode;
  2. het meerdere aan transportbewegingen naar en van de inrichting van vrachtwagens op zondagen, boven de 62 in de dagperiode, 6 in de avondperiode en 4 in de nachtperiode;
 • aan de vergunning de voorschriften te verbinden;
 • de ingediende zienswijzen te behandelen als verwoord in de beschikking;
 • te bepalen dat de aanvraag en gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning.

Akkoord.

 

Vervanging materieel
Beschikbaar stellen van budget voor de vervanging en aanschaf van:

 • 45 bluspakken voor de uitrukdienst. De kosten hiervoor worden geraamd op € 25.000,-;
 • een lekdichtkussen. De kosten hiervoor worden geraamd op € 1.800,-;
 • een warmtebeeldcamera. De kosten hiervoor worden geraamd op € 8.000,-.

Akkoord.

 

Bestuursakkoord 2011-2015

 • Afvaardiging vanuit het college namens de gemeente Valkenswaard naar ledenraadpleging 11/5/11;
 • kennis nemen van het opstellen van een inhoudelijke analyse van het bestuursakkoord (t.b.v. de collegebehandeling d.d. 10 mei);
 • na behandeling van de inhoudelijke analyse deze aan te bieden aan de raad.

Akkoord, wethouder Buiter en wethouder Wijnen gaan de ledenraadpleging.

 

Wijziging standplaatsenbeleid 2008

 • Het standplaatsenbeleid 2008 te wijzigen door bij Winkelcentrum "De Belleman" aan het Bruninckxdal/Van Heinsbergendal een extra dagplaats toe te wijzen voor de verkoop van vis;
 • de locatie voor deze extra standplaats te bepalen op de oorspronkelijke plaats op het parkeerterrein voor de Winnepoort.

Akkoord tot 1-1-2012.