B&W besluitenlijst 2011 04 26

Ondertekenen onderhouds-overeenkomsten parkeerautomaten
Instemmen met de overeenkomst preventief onderhoud parkeerautomaten en de overeenkomst Parkfolio Hosting Service.
Akkoord.

 

Advies over aangenomen motie Wmo-Loket

 1. De motie betreffende het Wmo-loket overnemen;
 2. specifiek:
  • sluiting is heroverwogen;
  • de open inloop blijft in stand, met dien verstande dat deze open inloop via de receptie van het KCC loopt; toelichting op de vraag in principe niet meer in spreekkamer Zorgloket;
  • sluiting is in die zin dus ook niet aan de orde;
  • communicatie over de veranderingen wordt volop ter hand genomen;
  • akkoord gaan met brief aan de raad.

Akkoord.

 

Regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Valkenswaard
Vaststelling van de "regeling vergoeding beeldschermbril gemeente Valkenswaard" onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad van de gemeente Valkenswaard.
Akkoord.

 

Vaststellen van subsidie Volksuniversiteit De Draaikolk en instemmen met prestatieafspraken 2011

 1. Toekennen van de subsidie van € 227.896,00 aan Volksuniversiteit De Draaikolk;
 2. instemmen met de prestatieafspraken 2011, gemaakt met Volksuniversiteit De Draaikolk.

Akkoord.

 

Tekst voor uitbreiding Carillon

 1. De zes klokken te vernoemen naar de overgebleven zes parochies in de gemeente Valkenswaard, die nog niet vernoemd zijn op de bestaande klokken, aangevuld met de door de heer F. Hoppenbrouwers, stadsdichter gemeente Valkenswaard, gemaakte gedichten;
 2. bij het weer in gebruik nemen van de vernieuwde beiaard een plaquette in de kerktoren te laten onthullen door pastoor Schaar en burgemeester;
 3. de historie rondom het carillon benadrukken door een plaquette in de toren aan te brengen waarop de tekst van de klokken en de oorsprong hiervan vermeld staat.

Akkoord.

 

Voortgangsrapportage 2010 n.a.v. Nota Integraal Mantelzorgbeleid gemeente Valkenswaard 2008-2011
De voortgangsrapportage 2010 naar aanleiding van de Nota Integraal Mantelzorgbeleid ter kennis brengen aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Nota Kaders Begroting 2012-2015
De raad voorstellen de Nota Kaders Begroting 2012 – 2015 vast te stellen, waarbij de raad (beleids)keuzen kenbaar maakt, richtinggevende uitspraken en kaders aangeeft. Het concept raadsbesluit is geïntegreerd in de Nota.
Akkoord.

 

Informatie aan raad over lopende fietsparkeerprojecten
De raad, door tussenkomst van de griffier, informeren over lopende fietsparkeerprojecten.
Akkoord.