B&W besluitenlijst 2011 04 19

Gemeentelijk verslag kinderopvang 2010
Instemmen met het gemeentelijk verslag kinderopvang 2010 en het verslag toesturen aan de Inspectie van het Onderwijs.
Akkoord.

 

Vaststellen convenant breed Signaleringsteam

 1. Kennis nemen van de inhoud van het convenant breed Signaleringsteam;
 2. het convenant breed Signaleringsteam vaststellen.

Akkoord.

 

Taakstelling personeel
Onder voorbehoud van een nog te verkrijgen advies van de Ondernemingsraad instemmen met de invulling van de taakstelling personeel (begroting 2010) tot een bedrag van afgerond € 930.000 structureel met ingang van 2012.
Akkoord.

 

Definitieve vaststelling programmaplan A2

 1. Kennis nemen van het advies van de OR d.d. 4 april 2011;
 2. definitief instemmen met het programmaplan A2.

Akkoord.

 

Herziening beleid gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

 1. Tot het intrekken van het huidige beleid "Gehandicaptenparkeerplaats op Kenteken" van 13 juli 2010;
 2. in te stemmen met het nieuwe beleid "Gehandicaptenparkeerplaats op Kenteken".

Akkoord.

 

Toekenning subsidie aan VVN, afdeling Valkenswaard
Akkoord te gaan met het werkplan 2011 van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard en de vereniging voor 2011 een subsidie te verlenen van maximaal € 9.850,00 waarvan € 8.050,00 voor mensgerichte verkeersveiligheidsprojecten en € 1.800,00 voor de huisvestings- en organisatiekosten.
Akkoord.

 

Landgoed Loonderhoeve

 1. Besluiten om, in 't Heike nabij de Loonderweg, circa 17.850 m² cultuur- en natuurgrond te ruilen tegen circa 12.850 m² cultuurgrond van Waterschap de Dommel (met een toegift aan de gemeente) ten behoeve van de realisatie van landgoed Loonderhoeve;
 2. besluiten tot een pachtwijziging, tegen dezelfde pachtprijs per m², van de pachtkavel VKW G 673 en 1625 (ged) groot 2.99.60 ha, in de kavels VKW G 673 (ged) en 678 groot 3.30.90 ha.

Akkoord.

 

Laatste fase renovatie Belleman
Wij stellen u voor om:

 1. de inventarisatie te communiceren met de raad;
 2. het resterende budget van € 360.000,- excl. BTW in te zetten voor de laatste fase zoals omschreven in het advies.

Akkoord.

 

Art. 41 RvO - Voortgang (water)kunstgrasveld HOD
Instemmen met de beantwoording van de gestelde 10 vragen van de CDA-fractie, op grond van art.41 RvO, betreffende de voortgang van het (water)kunstgrasveld van hockeyvereniging HOD.
Akkoord.

 

4e wijkontwikkelingsplan "Turfberg" en 4e fase "wijken met een accent"

 1. In te stemmen met de ontwikkeling van een 4e wijkontwikkelingsplan voor de wijk "Turfberg";
 2. kennis te nemen van de voortgang van het project "wijken met een accent".

Akkoord.

 

ICT-samenwerking A2

 1. Voorlopig instemmen met het eindadvies en aanbevelingen;
 2. definitieve besluitvorming door het college vindt plaats na advies van OR en definitieve raming van de projectkosten.

Akkoord.

 

Regionale Agenda 2011-2014 SRE en programmabegroting 2012 SRE
Voorstel en brief ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
Akkoord.

 

Jaarbescheiden 2010
De raad - met tussenkomst van de griffier - voorstellen de jaarbescheiden 2010, bestaande uit het Jaarverslag (programmarealisatie) en de Jaarrekening (financiële verantwoording), vast te stellen.
De jaarbescheiden worden in twee termijnen behandeld, namelijk: 16 mei (technische behandeling) en 19 mei (vaststelling).
Akkoord.

 

Verwerving milieustraat

 1. De milieustraat aan De Vest 15 aan te kopen van NV Razob/Attero;
 2. de gemeenteraad te verzoeken ten behoeve van deze aankoop een krediet te voteren ter grootte van € 493.001,--.

Akkoord.