B&W besluitenlijst 2011 04 12

Aanwijzing toezichthouders

  • Besluiten tot de aanwijzing van een aantal personen als toezichthouder in de zin van artikele 5:11 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht, ten behoeve van het toezicht op de naleving van de in het voorstel aangegeven bepalingen, onder gelijktijdige intrekking van alle voorgaande aanwijzingsbesluiten;
  • het besluit treedt in werking met ingang van de datum van besluitvorming;
  • het besluit publiceren en ter inzage leggen.

Akkoord.

 

BOA-registratiesysteem
Aanschaffen en in gebruik nemen van het Boa Registratie Systeem (BRS) en daartoe de benodigde financiële middelen ter beschikking stellen.
Akkoord.

 

Winkeltijdenwet, koopzondag
Naar aanleiding van een verzoek van Occasion Center Valkenswaard, Van Linschotenstraat 3, op basis van de door het college vastgestelde 'aanwijzingsregeling koopzondagen', 17 april als 'koopzondag' voor deelgebied 3 (industrieterrein Van Linschotenstraat) aan te wijzen.
Akkoord.

 

Milieujaarverslag 2010
In te stemmen met milieujaarverslag 2010.
Akkoord.

 

Bestemmingsplan-procedure perceel sectie I 348 aan De Vest
De bestemmingsplanprocedure ingevolge artikel 3.8 Wro om industrie categorie 3 mogelijk te maken op het perceel sectie I 348 aan De Vest niet opstarten.
Akkoord.

 

Vaststellen van subsidie 'Bibliotheek de Kempen' en instemmen met prestatieafspraken 2011

  • Toekennen van de subsidie van € 640.310,00 conform de begroting 2011, aan Bibliotheek de Kempen;
  • instemmen met de prestatieafspraken 2011, gemaakt met Bibliotheek de Kempen (vestiging Valkenswaard).

Akkoord.

 

Verantwoording subsidie "Beleids- en sturingsinformatie keten Jeugd 2007"
Bestuursverklaring, inclusief format en brief ondertekenen inzake de verantwoording verkregen subsidie "Beleids- en sturingsinformatie keten Jeugd 2007".
Akkoord.

 

Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2011
Vaststellen van de Uitvoeringsnota Vrijwilligersbeleid 2011, de raad,via de griffier, hierover informeren.
Akkoord.

 

Pilot dienstverlening op afspraak
Starten met de pilot dienstverlening aan de balie, uitsluitend op afspraak.
Akkoord.