B&W besluitenlijst 2011 04 05

Subsidieverzoek betreffende jubileumactiviteiten van de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten
Afwijzend beslissen op het subsidieverzoek van Volksuniversiteit De Draaikolk.
Akkoord.

 

Verkoop bouwgrond Heiakker
Het collegebesluit d.d. 10-12-2010, kenmerk 10b&w00840, aan te passen in die zin dat de grondprijs slechts (alsnog) wordt verhoogd, indien Woningbelang de huurwoningen verkoopt binnen een termijn van 10 jaar na de datum akte van levering.
Akkoord.

 

Huisbankierschap
Te kiezen voor het huisbankierschap met de Bank Nederlandse Gemeenten en hiervoor een rekening-courant overeenkomst aan te gaan met een kredietfaciliteit.
Akkoord.

 

Wijziging gebruik buitentennisbanen en verhuur grond aan Valkencourt
In te stemmen met:

  1. de wijziging van het gebruik van twee buitentennisbanen in een beachveld voor buitensporten voor Valkencourt aan de Pastoor Heerkensdreef 15 in Valkenswaard;
  2. het aangaan van een pilot-project met Valkencourt om het beachveld te gebruiken voor wijk- en buurtsportactiviteiten;
  3. het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden om het beachveld in de wintermaanden te gebruiken als openbare ijsbaan;
  4. de verhuur van grond aan Valkencourt t.b.v. een speeltuintje en een fietsenstalling.

Akkoord.

 

Motie Monumentenverordening H&G 28-10-2010
Uitvoeren Motie H&G 28-10-2010 inzake actualiseren monumentenbeleid en monumentensubsidiebeleid.
Akkoord.

 

Benoeming leden dorpsraad Borkel en Schaft
De voorgedragen personen te benoemen tot lid van de dorpsraad Borkel en Schaft.
Akkoord.

 

Motie leegstand
Motie ondersteunt het staande collegebeleid en inspanningen van het college. Enige tijd geleden heeft het college reeds geconcludeerd dat leegstandsverordening geen soelaas biedt. Hierover is de raad reeds schriftelijk geïnformeerd bij brief van 30-03-2011. Uitvoering van motie kost ambtelijke capaciteit die echter reeds voor andere doelen en taken is ingezet.

 

Motie evenementenbeleid
Wordt doorgeleid naar bevoegde bestuursorgaan met aantekening dat college de overtuiging heeft dat de burgemeester alle noodzakelijke stappen heeft genomen.

 

Motie WMO
College neemt motie in overweging.