B&W besluitenlijst 2011 03 29

Beschikbaar stellen krediet verbouwing fase 2 multifunctioneel wijkcentrum De Belleman
In te stemmen met de overheveling van het resterende krediet voor de renovatie van De Belleman van 2010 naar 2011.
Akkoord.

 

Milieuvergunning A. van Hoof

 1. de gevraagde milieuvergunning voor een varkens- en rundveehouderij aan de Zeelberg 47 definitief te verlenen;
 2. de ingekomen zienswijzen af te handelen.

Akkoord.

 

Aanstelling nieuw lid Wmo Adviescommissie Vraagzijde (WAV)
Per 1 april 2011 mevrouw W. Piepers te benoemen als lid van de Wmo Adviescommissie Vraagzijde (WAV)
Akkoord.

 

Opdracht Oranjewoud m.b.t. actualisatie 8 bestemmingsplannen
Kennisnemen van het besluit om Oranjewoud de opdracht te geven voor de actualisatie van de 8 bestemmingsplannen.

 • Zeelberg
 • Mozaïek
 • Centrum
 • Kernwinkelgebied
 • Deelhurkse Akkers
 • Hoge Akkers
 • Schaapsloop 1
 • Schaapsloop 2

Akkoord.

 

Inkoop activiteiten Provinciale subsidie "Intensivering lokaal aanbod jeugd Noord-Brabant 2011-2012"
Kennis nemen van de komende subsidieverstrekking door SRE aan de gemeente Valkenswaard in het kader van "Intensivering lokaal aanbod jeugd Noord-Brabant 2011-2012".
Akkoord.

 

Maatregelen geluidsoverlast reguliere horeca-exploitatie in het kader van het integraal horecabeleid gemeente Valkenswaard

 1. Het verrichten van Holametingen bij horeca-inrichtingen op en rondom de Markt en het opstellen van maatwerkvoorschriften per individuele horeca-ondernemening;
 2. overgaan tot effectieve handhaving op basis van gemeentelijke controles;
 3. het vaststellen van de sanctiematrix en dienaangaande het horecastappenplan 2011 aan te passen.

Akkoord.

 

Dodenherdenking 4 mei 2011
Voorgesteld wordt het programma kennis te nemen en op 4 mei acte de présence te geven.
Akkoord.

 

Raadsmoties verkeersafwikkeling Lage Heide wonen
Kennis te nemen van de onderzoeken en de gemeenteraad en de wijkraad Dommelen van de inhoud en strekking van deze onderzoeken in kennis te stellen.
Het college gaat in meerderheid akkoord.

 

Oprichten woonhuis Bunderstraat naast nummer 10 (vernieuwd verzoek)
Medewerking verlenen aan het verzoek voor het oprichten van een woonhuis op het perceel Bunderstraat naast nummer 10 door middel van het voeren van een bestemmingsplanprocedure.
Akkoord.

 

Mogelijkheden horecagelegenheid
Initiatiefnemer informeren dat wij geen medewerking verlenen aan dit verzoek voor horeca/dagrecreatie aan het perceel VKW0001, sectie 513 (dit is gelegen nabij het beekdal van de Tongelreep).

 

Verkoop bouwkavel project Hoge Akkers 55a
Besluiten om een bouwkavel van 312 m2, gelegen aan de Lage Akkers, te verkopen tegen de door de raad vastgestelde grondprijs.
Akkoord.

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een berging, gelegen aan de Vilderwei 1 met als dossiernummer OV 2011.002
Door af te wijken van het bestemmingsplan realisatie van het bouwplan mogelijk maken.
Afwijkingen van het bestemmingsplan voor wat betreft:

 • de minimum afstand tot zijdelingse perceelsgrens en
 • de goothoogte.

Akkoord.

 

Zienswijzen omgevingsvergunning OV 2011.029
De ingebrachte zienswijzen tegen de bouw van 6 patiowoningen en 18 starterswoningen, gelegen Haagstraat 55, ongegrond te verklaren en de indieners van de ingebrachte zienswijzen antwoorden.
Akkoord.

 

Voordracht tot benoeming leden dorpsraad Borkel en Schaft
Voorgesteld wordt de onder B. van de toelichting genoemde personen door tussenkomst van de griffier aan de raad voor te dragen tot benoeming als lid van de dorpsraad Borkel en Schaft.
Akkoord.