B&W besluitenlijst 2011 03 22

Intrekken van de aanwijzing Wvg Valkenswaard-Zuid
Het intrekken van de aanwijzing, op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten, op de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie H nummers 177 en 178.
Akkoord.

 

Verantwoording budget knelpunten 2010.

  1. Afgeven bestuursverklaring m.b.t. besteding uitkering van gelden ontvangen in het kader van de specifieke uitkering RMC/kwalificatiemiddelen;
  2. ondertekening van bestuursverklaring door burgemeester en gemeentesecretaris.

Akkoord.

 

Vaststellen subsidie 2011 Paladijn
De subsidie voor Paladijn 2011 vast te stellen op € 666.815,- (inclusief huisvesting) conform de door Paladijn ingediende begroting.
Akkoord.

 

Vaststellen subsidie HALT 2011
De subsidie voor HALT 2011 vast te stellen op € 24.696,- met een éénmalige aanvulling van € 12.555,- ten behoeve van de organisatie van MIJN en DIJN, conform de door HALT ingediende begroting.
Akkoord.

 

Financiering Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs
Het aanwenden van de post onvoorziene uitgaven ten behoeve van de cofinanciering Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs.
Akkoord.

 

Voorontwerp bestemmingsplan Leenderweg 72-74
Voorgesteld wordt om:

  • in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan "Leenderweg 72-74";
  • het voorontwerpbestemmingsplan "Leenderweg 72-74" toezenden aan de diverse instanties;
  • het voorontwerpbestemmingsplan ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen en de raad conform conceptbrief hiervan op de hoogte brengen.

Akkoord.

 

Quick scan rollerhal De Dennenberg
Quick scan inzake de rollerhal en de locatie De Dennenberg ter kennisneming aanbieden aan de gemeenteraad.
Akkoord.

 

Vervangen 2 bruggen en onderzoek achterloopsheid Venbergse Watermolen

  • € 40.000, = en € 70.000,= beschikbaar stellen voor respectievelijk de vervanging van de brug De Voort en renovatie bruggen (Schafterbrug) overeenkomstig de begroting 2011;
  • € 78.000,= beschikbaar stellen voor het vervangen van de Schafterbrug;
  • € 15.000,= beschikbaar stellen voor het onderzoek oplossing achterloopsheid Venbergse watermolen overeenkomstig de begroting 2011;

de gemeenteraad per brief, door tussenkomst van de raadsgriffier, informeren.
Akkoord.

 

Beslissing op bezwaar bouwvergunning Maastrichterweg 154
Het ingediende bezwaarschrift ongegrond verklaren en de reguliere bouwvergunning 1e fase in stand laten.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek van TWC De Kempen voor organisatie Ronde van Valkenswaard 2011
Instemmen met het voorstel om een subsidie van maximaal € 2.500, - in het exploitatietekort te verstrekken aan TWC De Kempen voor de organisatie van 'De Ronde van Valkenswaard 2011' op zondag 5 juni 2011 in het centrum van Valkenswaard.
Akkoord.