B&W besluitenlijst 2011 03 15

A2-samenwerking

 1. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief;
 2. brief naar de raad versturen (voor de behandeling position paper en juridische entiteit eind maart 2011).

Akkoord.

 

A2-samenwerking en oplevering WABO

 1. Instemmen met het opleverdocument project Wabo A2
 2. Afronden project Wabo A2

Akkoord.

 

Vaste geldlening
Kennis te nemen van de met de Bank Nederlandse Gemeenten gesloten vaste geldlening.
Akkoord.

 

Beheer begraafplaatsen

 1. Voorstel met bijbehorende concepten gewijzigde verordeningen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad;
 2. vaststellen concept Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012;
 3. vaststellen concept tekeningen grafbedekkingen op basis van artikel 4 Regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen 2012;
 4. instellen lijst 'waardevolle graven oude begraafplaats' en hierin opnemen de betreffende negen;
 5. medewerker monumentenzaken team VTH opdracht geven tot het opstellen van een regeling t.b.v. de inzet van vrijwilligers voor het beheer van de oude begraafplaats;
 6. deel te nemen aan de site begraafplaatsenonline.nl.

Akkoord.

 

CMD Verordening 2011 - 2012
De raad, door tussenkomst van de raadsgriffier, 'Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen' voor het cursusjaar 2011 - 2012, ter vaststelling aanbieden.
Akkoord.

 

Verplaatsen bewaakte fietsenstalling

 1. Instemmen met raadsvoorstel voor de verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling en de raad te verzoeken om voor de voorfinanciering een krediet beschikbaar te stellen;
 2. het raadsvoorstel via tussenkomst van de raadsgriffier door te geleiden naar de raadsvergadering van 28-04-2011.

Akkoord.

 

Intentieovereenkomst ontwikkeling locatie Gertrudisdal 2
Instemmen met concept intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van de locatie hoek Gertrudisdal 2/ Norbertusdreef 10.
Akkoord.

 

Verzoek om planschadevergoeding ex artikel 6.1 Wro
Het verzoek om vergoeding van planschade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van de eigenaar van de onroerende zaak aan Wilhelminapark 54 afwijzen.
Akkoord.

 

Art. 41 RvO, fractie H&G, ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen
In te stemmen met conceptbrief.
Akkoord.

 

Subsidieverzoek Valkenswaard zonder Grenzen
Het verzoek van Valkenswaard zonder Grenzen voor een subsidie dan wel een sponsorbijdrage voor het project Valkenswaard zonder Grenzen af te wijzen.
Akkoord.

 

Klachtenregeling omgevingshinder buiten kantooruren
Deel te nemen aan de aanvullende consignatieregeling SRE Milieudienst.
Akkoord.

 

Provinciale subsidie Jeugd en Gezin 2010

 1. Kennis nemen van voortgangsrapportage met betrekking tot de provinciale subsidie Jeugd en Gezin 2010
 2. de bestuursverklaring ondertekenen om deze vervolgens te doen toekomen aan de subsidieverstrekker Provincie Noord-Brabant.

Akkoord.