B&W besluitenlijst 2011 03 01

Beleidsplan College voor Arbeidszaken 2011-2014
In te stemmen met het beleidsplan van het College voor Arbeidszaken van de VNG
Akkoord.

 

Wmo uitgaven voorzieningen 4e kwartaal

 1. Kennis te nemen van de rapportage "Wmo uitgaven voorzieningen 4e kwartaal 2010";
 2. kwartaalrapportage ter kennisneming aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

Plan van Aanpak: meerjarenkeuze nota
Instemmen met het plan van aanpak van de meerjarenkeuzenota 2011 (MJKN).
Akkoord.

 

Exploitatie EMA-terrein als parkeerterrein
Besluit tot het niet participeren in een project om het EMA-terrein aan de Kromstraat als permanent openbaar parkeerterrein in te richten.
Akkoord.

 

Afronding bestuurlijke aanbesteding Hulp bij het huishouden

 1. Kennis nemen van het doorlopen proces;
 2. kennis nemen van de inhoud van de brief aan de raad om hen te informeren over de succesvol doorlopen bestuurlijke aanbesteding;
 3. de raad informeren over de aanbesteding 'Hulp bij het Huishouden'.

Akkoord.

 

Verzoek wijziging bestemmingsplan Heistraat 21a

 1. Medewerking verlenen aan het verzoek voor het oprichten van een extra woonhuis op het perceel Heistraat 21a, georiënteerd op de Heiakker door middel van het voeren van een bestemmingsplanprocedure of een projectafwijkingsbesluit;
 2. de gevraagde wijziging niet op nemen in de herziening van het bestemmingsplan "Hoge Akkers";
 3. aanvrager met bijgaande conceptbrief hiervan op de hoogtestellen.

Akkoord.

 

Motie Cradle tot cradle PVDA 03-11-2010
Uitvoeren motie PvdA 03-11-2010 inzake cradle tot cradle concept.
Akkoord.

 

Invordering bouwleges
De bouwleges niet in te vorderen tot een bedrag van € 198,00 (incl. kosten).
Akkoord.

 

PvA Zero Based Budgetting (ZBB)
Instemmen met het Plan van Aanpak betreffende Zero Based Budgetting.
Akkoord.

 

Verzoek hoek Maastrichterweg/Abdijweg
Ontwikkeling op het perceel Maastrichterweg/Abdijweg mogelijk maken door middel van een bestemmingsplanwijziging.
Akkoord, met aandacht voor beeldkwaliteit.

 

Herontwikkeling gebied Dorpsstraat 112-120
De concept "Stedenbouwkundige visie Baken/Kwinten, Schaft" vaststellen.
Akkoord.

 

Vaststellen BasisrioleringsPlan (BRP) en votering jaarschijf GRP 2011
Het raadsvoorstel, met tussenkomst van de griffier, ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van maart 2011.
Akkoord.

 

Revitalisering Markt: Extra aankleding

 1. In te stemmen met het plaatsen van zitelementen;
 2. in te stemmen met het plaatsen van verkeer begeleidende elementen;
 3. in te stemmen met de aanpassing aan de fontein;
 4. in te stemmen om de extra werkzaamheden te financieren uit het resterende budget van het project Revitalisering Markt;
 5. in te stemmen met de extra werkzaamheden voor het verwijderen van elementen t.b.v. de weekmarkt en evenementen;
 6. de raad, via de raadsgriffier, per brief te informeren over de hierboven genomen besluiten.

Akkoord; het college gaat in meerderheid akkoord met extra werkzaamheden t.b.v. evenementen.

 

Voortgang (water)kunstgrasveld HOD - vragen CDA art.41
Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen van de CDA-fractie, op grond van art. 41 RvO, betreffende de voortgang van het (water) kunstgrasveld van hockeyvereniging HOD.
Akkoord.