B&W besluitenlijst 2011 02 22

Ondertekening Bestuurlijke samenwerkings-convenant Centrum voor Jeugd en Gezin en informatie raad inzake CJG

 1. Kennisnemen en akkoord gaan met de inhoud van het bestuurlijke samenwerkingsconvenant Centrum voor Jeugd en Gezin kernpartners en ketenpartner Bureau Jeugdzorg.
 2. Kennisnemen van de aanvullende afspraken met het Onderwijs en samenwerkingsafspraken met Bureau Jeugdzorg.
 3. Overgaan tot het aangaan van het bestuurlijk samenwerkingsconvenant met aanvullende afspraken.
 4. Verzoek aan de burgemeester om een volmacht af te geven aan wethouder M. Wijnen, ter ondertekening van het convenant op 3 maart aanstaande.
 5. Door middel van bijgevoegde memo is de gemeenteraad, via de raadsgriffie, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen CJG en de formele ondertekening, waarvoor ook aandacht zal zijn in de plaatselijke pers. Deze informatie beantwoordt de vraag die door de raad is gesteld in de commissie van februari 2011.
 6. Vaststellen van de evaluatienotitie CJG Valkenswaard, opgesteld door K2, inclusief de opgenomen actiepunten.
 7. Deze actiepunten zullen worden uitgevoerd binnen de aanwezige Brede Doeluitkering, zie voor een overzicht van inkomsten en uitgaven 2011.

Akkoord.

 

Archeologie m.b.t. rioleringswerken en bergbezinkbassins
In het kader van de archeologische monumentenzorg in relatie tot de voorgenomen realisatie van bergbezinkbassins met bijbehorende rioleringen in het gebied tussen de wijken 'Kloosterakkers' in het westen en 'Het Gegraaf' in het oosten en noorden een selectiebesluit te nemen conform concept. Kort samengevat komt het besluit erop neer dat een deel van het te roeren gebied archeologisch kan worden vrijgegeven terwijl voor het deel met een middelhoge of hoge archeologische verwachting wordt gekozen voor een archeologische begeleiding van de werkzaamheden. Het doel van de begeleiding is het ex-situ behoud van de informatie die mogelijk in het bodemarchief ligt opgeslagen.
Akkoord.

 

Raadsvraag art. 41 RvO over Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
Instemmen met versturen van de conceptbrief ten behoeve van beantwoording raadsvraag art. 41 RvO van fractie H&G over de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
Akkoord.

 

Aanvraag gemeentelijke onderscheiding
Uitreiking gemeentelijke cultuurpenning.
Akkoord.

 

Vaststelling Subsidie Zuidzorg 2011 en toekennen subsidie frontoffice CJG aan GGD Brabant Zuid-Oost

 1. De subsidie voor Zuidzorg 2011 vaststellen. Voor het uniform deel € 359.326,00 (incl. prenatale zorg en kosten DDJGZ) en voor het maatwerkdeel € 52.318,00 (incl. frontoffice CJG) zodat de beschikking kan worden opgesteld.
 2. De subsidie Zuidzorg 2011 wordt gedekt uit de Brede Doeluitkering – CJG, in de gemeente begroting bekend onder FCL 6.715.00.00 ECL 42600 (Uniform deel: € 381.593,00) en FCL 6.716.00.00 ECL 42600 (Maatwerkdeel: € 157.067,00).
 3. Toekennen van een subsidie van € 16.240,00 ten behoeve van de bemensing van het frontoffice CJG door een Jeugdverpleegkundige GGD voor 224 uur in 2011. De kosten van Dommelregio ten behoeve van de bemensing van de frontoffice door een maatschappelijk werker worden meegenomen in de prestatie-afspraken Dommelregio en gefinancierd uit de onder punt 2 genoemde BDU-middelen.

Akkoord.

 

Carillon
Het budget van € 155.450,- voor de renovatie van de beiaard van de Nicolaaskerk beschikbaar te stellen.
Akkoord.

 

Opstalrecht Kinderboerderij De Kleine Meer

 1. Besluiten om privaatrechtelijke toestemming te verlenen voor een bescheiden horecafunctie, mits hiervoor vergunning wordt verleend.
 2. Besluiten om voor alle overige gevallen spelregels vast te stellen in de nota Accommodatiebeleid.

Akkoord.

 

Ondertekening verklaring N69

 1. Verzoek aan de burgemeester om wethouder Wijnen te machtigen om namens het college de verklaring behorend bij het Concept-Gebiedsakkoord te ondertekenen.
 2. De raad per brief informeren over het doorlopen proces tot dusver.

Akkoord.

 

Aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een zwembad tot woonhuis, gelegen aan de Carolusdreef 144 met als dossiernummer OV 2011.005

 1. Door onderstaande afwijkingen realisatie van het bouwplan mogelijk maken.
 2. Af te wijken van het bestemmingsplan voor wat betreft de hoogte van de buitentrap.
 3. Af te wijken van de bouwverordening voor wat betreft het parkeren op eigen terrein.

Akkoord, onder de voorwaarde dat niet akkoord wordt gegaan met afwijking van het bestemmingsplan voor wat betreft de hoogte van de buitentrap en dat wel akkoord wordt gegaan met de afwijking van de bouwverordening voor wat betreft het parkeren op eigen terrein. Een en ander gezien de uitspraak van de Raad van State.

 

Regionale Agenda SRE

 1. Instemmen met de visie van de Regionale Agenda dat het profiel van Brainport de basis vormt voor regionale samenwerking.
 2. In regionaal verband kenbaar maken dat meer aandacht gevestigd moet worden op een nieuwe structuur binnen het SRE, zoals aangegeven in dit voorstel, als basis voor samenwerking.

Akkoord.

 

Maatschappelijk vastgoed
Bestuurlijk de opdracht geven om het project maatschappelijk vastgoed verder uit te werken.
Akkoord.

 

(Overloop)tent tijdens Carnaval bij de Fantast/Willem II

 1. Conform bijgevoegde conceptvergunning, vergunning te verlenen voor het plaatsen van een (overloop)tent tegen de gevel van de horeca-inrichtingen aan de Frans van Beststraat 7B - 9 (Fantast / Willem II) tijdens de carnavalsdagen 2011.
 2. De bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen op grond van artikel 2.10 van de APV voor het plaatsen van tenten tijdens de carnavalsdagen, aan de teammanager VTH te mandateren.

Akkoord.