B&W besluitenlijst 2011 02 15

Kasgeldlening 3 feb/2 mrt 2011
Kennis nemen van de met de Nederlandse Waterschapsbank gesloten kasgeldlening ad € 2.500.000,-- voor een periode van een maand (3 februari - 2 maart 2011).
Akkoord.

 

Sportpenning
Uitreiken gemeentelijke sportpenning.
Akkoord.

 

Machtiging procesvertegenwoordiging
De heer S. Wedzinga, medewerker team VTH en de heer S. Brouwer, medewerker van bureau De Roever Milieuadvisering uit Schijndel, machtigen om uw college op 4 maart 2010 te vertegenwoordigen en het woord te voeren tijdens de zitting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met betrekking tot het beroep tegen de verleende milieuvergunning voor sloopbedrijf Van Putten aan de John F. Kennedylaan 17.
Akkoord.

 

Art. 41 vragen H&G Alderstafel
De artikel 41vragen van de fractie H&G beantwoorden per brief.
Akkoord.

 

Brief inzake replica Victory Boogie Woogie
Kennis te nemen van de reactie van betrokkene en hem te berichten per brief.
Akkoord.

 

Vaststellen Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Valkenswaard 2011 en verder, met bijbehorende toelichting en besluit

 1. Brieven betreffende inspraakreactie na ondertekening door burgemeester en secretaris, versturen aan de insprekers;
 2. Instemmen met de wijzigingen in de verordening naar aanleiding van de inspraakreacties;
 3. De verordening Wmo met bijbehorende toelichting en besluit door tussenkomst van de raadsgriffie ter vaststelling aanbieden aan de raad.

Akkoord.

 

A2-samenwerking en raadsvoorstel position paper

 1. Het collegebesluit d.d. 1 juni 2010 in dier voege herzien, dat 6 van de 7 in de position paper genoemde randvoorwaarden voor samenwerking nog steeds worden onderschreven.
 2. Aan de raad voorstellen om in te stemmen met 6 van de in de position paper genoemde 7 randvoorwaarden voor verdergaande samenwerking.
 3. Aan de raad voorstellen om daarnaast met instemming kennis te nemen van de geambieerde juridische entiteit, waarvan een concreet voorstel aan de raad binnen een periode van 4 maanden wordt aangeboden.
 4. Instemmen met het conceptraadsvoorstel en -besluit.
 5. Concept raadsvoorstel en conceptraadsbesluit agenderen voor eerstvolgende raadscommissie 14-3-2011 en vervolgens raadsvergadering d.d. 31-3-2011.

Akkoord.

 

Aankoop relatiegeschenken
Kennis nemen van het overzicht van de huidige relatiegeschenken. De huidige voorraad relatiegeschenken uitbreiden met 100 cd's van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum.
Akkoord.

 

Veelzijdig Valkenswaard
Opdracht geven tot de realisatie van vier deelprojecten in de toeristisch-recreatieve huisstijl Veelzijdig Valkenswaard.
Akkoord.

 

Financiële voorziening t.b.v. de vervanging van in het verleden gespaarde adv-uren
Het vormen van een financiële voorziening ten laste van het rekeningresultaat 2010 ten behoeve van de vervanging van in het verleden gespaarde adv-uren.
Akkoord.

 

Uitstap Brühl
Afzien van de uitnodiging van het Valkerij en Sigarenmakerij Museum gericht aan het college om een uitstap naar Brühl te maken.
Akkoord.

 

Managementletter 2010
Kennis te nemen van de Managementletter 2010.
Akkoord.

 

Inspraak en vooroverleg bestemmingsplannen Braken - Bunders, Warande en Wolberg

 1. Instemmen met de bijgevoegde voorontwerpbestemmingsplannen 'Braken - Bunders', 'Warande' en 'Wolberg'.
 2. De voorontwerpbestemmingsplannen 'Braken - Bunders', 'Warande' en 'Wolberg' in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 besluit ruimtelijke ordening toezenden aan diverse instanties en vrijgeven voor inspraak op basis van de gemeentelijke inspraakverordening.
 3. De voorontwerpbestemmingsplannen ter kennisneming in de raadsleeskamer leggen.
 4. Een inloopavond organiseren.

Akkoord.

 

Brief voortgang waterkunstgrasveld HOD
Instemmen met concept-reactie 11uit01061.
Akkoord.